Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 lutego, 2015 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konkursie w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictw, nagrań, płyt, singli i innych form promocji Gminy Brzeg

Treść artykułu

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Uchwała Nr LIX/421/2014 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 06 listopada 2014 roku)

Burmistrz Brzegu

ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictw, nagrań, płyt, singli i innych form promocji Gminy Brzeg oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie, po zawarciu pisemnej umowy pomiędzy Gminą Brzeg a wybranym podmiotem- oferentem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań wynosi: do 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

I. Wymogi oferty:

 1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 2. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji i nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.
 3. Za poprawność i kompletność oferty , termin i miejsce jej złożenia odpowiada oferent.
 4. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 5.   Oferty należy składać wraz z załącznikami:
 • aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego niezależnie kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (potwierdzający posiadanie osobowości prawnej i umocowanie osób go reprezentujących oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot),
 • aktualny statut podmiotu.

II. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (upoważnienia muszą być dołączone do oferty),
 2. jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji),
 3. cele statutowe podmiotu muszą być zgodne z zadaniami, o które stara się podmiot, zadanie realizowane jest na terenie i na rzecz Gminy Brzeg oraz jej mieszkańców,
 4. dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów jego realizacji,
 5. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą oraz posiadanie zasobów rzeczowych (lokalowych i sprzętowych) .

III. Rozliczenie dofinansowania:

 1. 1. Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na:

a) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania nagranie materiału w studio nagrań, projekt oprawy graficznej wydawnictwa lub płyty, tłoczenie płyt, wykonanie pudełek),

b) koszty wysyłek i transportu,

c) wynajem pomieszczeń i zakup sprzętu,

d) zakup materiałów do wykonania zadania,

e) usługi poligraficzne za druk, nuty, afisze, plakaty, zaproszenia i dyplomy),

f) płatna promocja w internecie.

2.W zakresie udzielonej dotacji rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.
3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne będzie dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w realizacji zadania.

IV. Termin realizacji zadań: kwiecień– grudzień 2015 rok.

 • Oferty należy składać do 9 marca 2015 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w zaklejonych, opisanych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2015– realizacja zadań w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictw, nagrań, płyt, singli i innych form promocji Gminy Brzeg”.
 • Otwarcie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
 •   Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

V. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania w 2014 roku wynosiły 30.000 złotych.

VI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Izabela Tkaczyk, inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, tel. 77 416 98 01.

VII. Formularz oferty dostępny jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 14 budynek A.

Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak
   

Nie zapomnij udostępnić: