Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej brzeg.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://brzeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.07.2021 r.

Data aktualizacji: 16.07.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą pojawiać się sytuacje, iż pewne dokumenty są niedostępne z uwagi na fakt, iż ich treść nie została wytworzona przez Urząd Miasta w Brzegu,
 • na stronie znajdują się odnośniki do plików niedostępnych cyfrowo, opublikowanych przed 23.09.2018 r.,
 • multimedia publikowane przed dniem 23.09.2020 r. nie posiadają napisów,
 • publikowane są mapy.

Ułatwienia na stronie brzeg.pl

Strona internetowa Urzędu Miasta w Brzegu posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia tekstu na stronie,
 • wyróżnienie odnośników,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • na stronie stosowany jest znacznik lang,
 • obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą myszki jak i klawiatury.

Ponadto na stronie działa wyszukiwarka, która ułatwia szybkie odnalezienie informacji, istnieje możliwość korzystania ze skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz strona jest dostosowana do odczytu na urządzeniach mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 13.02.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób z niepełnosprawnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Hamulecki, adres poczty elektronicznej bin@brzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 416 02 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miasta w Brzegu:

 • Robotnicza 12,
 • Rynek 1 – Ratusz.

Urząd Miasta przy ul. Robotniczej 12 składa się z dwóch budynków: A i B, z czego budynek A wpisany jest do rejestru zabytków.

1. Otoczenie budynku:

w pobliżu budynku znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz na parkingu dla petentów od strony zachodniej Urzędu Miasta, przy wjeździe na teren utwardzony Urzędu Miasta (wjazd pomiędzy budynkiem Komedy Powiatowej Policji a budynkiem Urzędu Miasta) została umieszczona informacja o możliwości wjazdu na teren Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami po uprzednim powiadomieniu dozoru miejskiego. Na terenie utwardzonym znajduje się oznakowane miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Wejście do budynku:

1) do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne do budynku A – od strony ulicy Robotniczej – wejście posiada bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na prowadzące do wejścia schody, które nie posiadają poręczy,
 • wejście do budynku B – od strony zachodniej budynku (parking dla petentów) – wejście posiada bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na schody prowadzące na kondygnację,
 • wejście do budynku B – z poziomu wewnętrznego terenu utwardzonego Urzędu (od strony Parku nad Fosą) prowadzi podjazd umożliwiający swobodny wjazd do wejścia, przy którym zainstalowany jest dzwonek. Przywołana osoba udzieli informacji w zakresie prowadzonych spraw. Jednocześnie w budynku B, na parterze, wyznaczone zostało miejsce do obsługi osób mających trudności z poruszaniem się, miejsce to zostało oznakowane.

3. Rozmieszczenie funkcji w budynku:

 • budynki A i B nie posiadają tablicy wizualnej przedstawiającej rozkład pomieszczeń oraz toalet,
 • w holu głównym znajdują się miejsca do odpoczynku – krzesła wraz ze stolikami,
 • na parterze w budynku A, blisko wejścia głównego znajduje się Biuro Podawcze, które oznakowane jest w sposób widoczny i kontrastowy.

Poruszanie się wewnątrz budynku:

 • wewnątrz budynków znajdują się schody, które stanowią jedyną możliwość poruszania się pomiędzy poszczególnymi piętrami. Stanowią barierę architektoniczną osób z niepełnosprawnością ruchową, matek z wózkami oraz dla osób z ciężkim bagażem,
 • ciągi komunikacyjne w budynku A i B są szerokie bez zbędnych przeszkód architektonicznych umożliwiające swobodne poruszanie się,
 • schody wewnątrz budynku posiadają poręcze przyścienne umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie,
 • początek i koniec biegu schodów oznaczony jest w sposób kontrastowy,
 • drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynkach nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra,
 • umożliwiony jest wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego.

Pozostałe istotne informacje:

 • drzwi wejściowe główne (bud. A) są masywne o utrudnionym sposobie otwierania,
 • drzwi do pomieszczeń biurowych w budynku B mają szerokość w świetle ościeżnicy 80 cm, wysokość do klamki 110 cm,
 • drzwi do pomieszczeń biurowych w budynku A mają szerokość 140 cm, przy czym czynne jest tylko jedno skrzydło o szerokości 64cm. Klamka umieszczona na wysokości 125 cm.

Budynek ratusza miejskiego posiada bariery architektoniczne oraz nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście do budynku możliwe jest tylko po schodach, wewnątrz nie ma windy. Schody wejściowe i schody na korytarzach nie są oklejone taśmą. Drzwi pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (zgodnie z przepisami, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).

Jednocześnie został umożliwiony dostęp alternatywny, w szczególności w postaci zapewnienia wsparcia innej osoby po zasygnalizowaniu telefonicznie przez osobę ze szczególnymi potrzebami (pod nr telefonu 77 416 02 00 lub alternatywnie 77 404 55 26) chęci uzyskania dostępu, a także poprzez wprowadzenie takiej organizacji, która po zasygnalizowaniu telefonicznie przez osobę ze szczególnymi potrzebami (pod nr telefonu 77 416 02 00 lub alternatywnie 77 404 55 26) chęci uzyskania dostępu, umożliwia realizację potrzeb w niezbędnym dla tej osoby zakresie.