Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Dotacja na zabytki

We wrześniu 2006 roku Rada Miejska Brzegu po raz pierwszy podjęła uchwałę, która umożliwiła uzyskanie dotacji ze środków samorządowych na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, które zostaną wykonane w roku, w którym dotacja została przyznana oraz w roku następnym po roku złożenia wniosku. Uchwała ta została zmieniona uchwałą z roku 2009.

W czerwcu 2010r. Rada Miejska Brzegu podjęła nową uchwałę o zasadach przyznawania dotacji, zgodnie z którą można się było ubiegać zarówno o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz na sporządzenie dokumentacji projektowej, które mają być wykonane, jak również o refundację już sporządzonej dokumentacji oraz wykonanych prac i robót. Kolejno, w czerwcu 2017r. Rada Miejska Brzegu podjęła nową uchwałę określającą zasady przyznawania dotacji, dostosowując jej zapisy do aktualnie obowiązującego prawa, jednakże zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która ogłoszona została 25 sierpnia 2017r. spowodowała konieczność uchwalenia nowej uchwały, uwzględniającej możliwość przyznania dotacji również dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

O dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może wystąpić zarówno osoba fizyczna, jak również jednostka organizacyjna będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków lub figurującego w gminnej ewidencji zabytków. Uchwała określa zasady na jakich dotacja może być udzielona i rozliczona.

Obecnie wnioski o dotacje można składać każdego roku w terminie do 31 października na prace lub roboty, które będą wykonane w roku następnym po roku złożenia wniosku lub do 15 lutego na prace lub roboty, które zostaną wykonane w roku złożenia wniosku. Po weryfikacji formalnej wniosku i ocenie merytorycznej przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Brzegu, projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji jest przedkładany Radzie  Miejskiej, a po jej podjęciu podpisywana jest umowa pomiędzy Gminą Brzeg a Dotowanym.

Załącznikiem do uchwały jest wzór wniosku, a załącznikiem do umowy jest wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji.

Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej Brzegu określająca zasady przyznawania i rozliczania dotacji (Nr XLVII/481/22 z 23 czerwca 2022r.) jest dostępna na stronie https://bip.brzeg.pl w zakładce UCHWAŁY – 2022r. – sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 czerwca.

Zobacz galerię przed i po remontach obiektów zabytkowych

 

Materiały (5)

Załącznik do umowy dotacyjnej
Format: docx Data publikacji: 2021-08-04 09:30:12
Zarządzenie ws. przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
Format: pdf Data publikacji: 2020-06-09 09:29:25
Załącznik do zarządzenia aktualny
Format: pdf Data publikacji: 2021-08-31 07:02:16
Rejestr dotacji 2022
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-04 09:22:43
Uchwala - zasady udzielania dotacji czerwiec 2022
Format: pdf Data publikacji: 2022-07-29 10:56:43