Start - System Informacji Przestrzennej Gminy Brzeg

(kliknięcie na powyższy banner spowoduje przeniesienie na stronę Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Brzeg)

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Brzeg.

System umożliwia przeglądanie kilkudziesięciu map i warstw tematycznych prezentujących dane dotyczące m.in. planowania przestrzennego, podziałów ewidencyjnych działek, zasięgów potencjalnych obszarów podtopień czy też obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków.

UWAGA!
Przed pierwszym skorzystaniem z systemu, zalecane jest zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej.
Gmina Brzeg nie odpowiada za aktualność danych prezentowanych w systemie przez podmioty udostępniające te dane.

DOKUMENTY PLANISTYCZNE:

 • MPZP-Ustalenia funkcjonalne – wyświetla załączniki graficzne do obowiązujących na terenie gminy planów miejscowych, w tym załącznik funkcjonalny do planu miejscowego przyjętego uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r.
  (źródło: Urząd Miasta w Brzegu)
 • MPZP-Ustalenia strefowe – wyświetla załączniki graficzne do obowiązujących na terenie gminy planów miejscowych, w tym załącznik strefowy do planu miejscowego przyjętego uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r.
  (źródło: Urząd Miasta w Brzegu)
 • MPZP-Układ komunikacyjny – wyświetla załączniki graficzne do obowiązujących na terenie gminy planów miejscowych, w tym załącznik z ustaleniami komunikacyjnymi do planu miejscowego przyjętego uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r.
  (źródło: Urząd Miasta w Brzegu)
 • Plan Zagosp. Przestrzennego Województwa Opolskiego – wyświetla załącznik graficzny do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.
  Treść i załączniki do planu: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=3179
  Legenda do wyświetlanej mapy oraz mapa w wersji pdf: http://umwo.opole.pl/docs/15_polityka_przestrzenna29.pdf
  (źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
 • Studium – wyświetla załącznik graficzny do obowiązującego studium.
  (źródło: Urząd Miasta w Brzegu)

UWAGA!
Widoczne podczas przeglądania warstw MPZP pionowe i poziome przerwy w wyświetlanych mapa wynikają z niedoskonałości załączników graficznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2003r., które stanowiły podstawę do opracowania systemu.

ZABYTKI:

 • Zabytki Rejestrowe – wyświetla na mapie położenie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
  (źródło: Urząd Miasta w Brzegu).
 • Park kulturowy – wyświetla granice Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”.

WARSTWY PODKŁADOWE:

 • Ortofotomapa – wyświetla mapę fotograficzną jako podkład mapowy.
  (źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii)
 • Ortofotomapa OWI – wyświetla mapę fotograficzną jako podkład mapowy.
  (źródło: Opolskie w Internecie)
 • Mapa Topograficzna– wyśietla mapę topograficzną jako podkład mapowy.
  (źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii)
 • OpenStreetMap – wyświetla mapy opracowane w ramach projektu Open Street Map jako podkład mapowy.
  (źródło: Projekt OpenStreetMap)

ULICE I ADRESY:

 • Ulice – wyświetla nazwy ulic.
  (źródło: Gminna Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów).
 • Budynki – wyświetla budynki.
  (źródło: Starostwo Powiatowe).
 • Adresy – wyświetla adresy nieruchomości.
  (źródło: Gminna Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów).

DANE KATASTRALNE:

 • Działki ewidencyjne – WMS – wyświetla granice i adresy działek ewidencyjnych, aktualizowane na bieżąco.
  (źródło: Starostwo Powiatowe w Brzegu)
 • Działki ewidencyjne – wyświetla granice i numery działek ewidencyjnych, aktualizowane raz na kwartał.
  (źródło: Starostwo Powiatowe w Brzegu)
 • Obręby ewidencyjne – wyświetla granice i nazwy obrębów ewidencyjnych.
  (źródło: Starostwo Powiatowe w Brzegu)

UWAGA!
Ze względów technicznych wyszukiwanie działek po ich numerach dotyczy warstwy „Działki ewidencyjne”.

OCHRONA PRZYRODY:

 • Natura 2000 – wyświetla na mapie zasięg Obszaru Natura 2000.
  (źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
 • Pomniki Przyrody – wyświetla położenie pomników przyrody znajdujące się na terenie naszej gminy.
  (źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)

GOSPODARKA WODNA:

 • Zalew Q02 – wyświetla tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi – zasięg zalewu 1/500 lat.
  (źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej)
 • Zalew Q1 – wyświetla tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi – zasięg zalewu – 1/100 lat.
  (źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej)
 • Zalew Q10 – wyświetla tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi – zasięg zalewu – 1/10 lat.
  (źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej)
 • Wały przeciwpowodziowe – wyświetla przebieg wałów przeciwpowodziowych.
  (źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej)

RZEŹBA TERENU:

 • ISOK – Hipsometria – wyświetla mapę hipsometryczną jako podkład mapowy.
  (źródło: Informatyczny System Osłony Kraju).

GÓRNY PASEK WYSZUKIWANIA:

 • Znajdź działkę – wyszukuje działkę na mapie, na podstawie jej numeru ewidencyjnego.
 • Znajdź adres – wyszukuje nieruchomości po ich adresie.
 • Usuń zaznaczenie – usuwa kolorowe zaznaczenie znalezionej działki lub adresu.

DOLNY PASEK USŁUG (kolejno od lewej do prawej):

 • Drukuj do PDF – zapisuje wskazany obszar mapy do pliku PDF.
 • Zmierz powierzchnię – umożliwia zmierzenie powierzchni zaznaczonego obszaru.
 • Zmierz odległość – umożliwia zmierzenie odległości pomiędzy wskazanymi punktami.
 • Przesuń – umożliwia przesuwanie mapy (domyślnie włączone).
 • Zoom zakres – oddala maksymalnie widok mapy.
 • Informacja – włączenie tej usługi przy aktywnych warstwach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeg oraz studium, umożliwia uzyskanie, po kliknięciu na wybranym planie lub studium, dostępu do ich treści oraz legend do wyświetlanych map.
 • Link do widoku – generuje link do bieżącego widoku mapy.
 • Pokaż/Ukryj warstwy – pokazuje/ukrywa panel z listą map i warstw dostępnych w systemie.
 • Pomoc – wyświetla uniwersalny dokument pomocy przygotowany przez firmę Gison (odpowiedzialną za opracowanie i funkcjonowanie systemu).
 • Szukaj po współrzędnych GPS – wyszukuje wybraną lokalizację po współrzędnych GPS.
 • Google Street View – umożliwia skorzystanie z usługi Google Street View w miejscach w których jest ona dostępna.
 • Dane zawarte w folderach ADRESY I ULICE, DANE KATASTRALNE, ZABYTKI, OCHRONA PRZYRODY i GOSPODARKA WODNA wyświetlane są na pozostałych warstwach bez ich zakrywania, dzięki czemu możliwe jest np. wyświetlenie danych katastralnych na podkładach z planów miejscowych.
 • Mapy z folderów MAPY PODSTAWOWE, PLANY MIEJSCOWE, STUDIUM i RZEŹBA TERENU wyświetlane są na pozostałych warstwach przy jednoczesnym ich zakryciu (z wyjątkiem warstw wskazanych w punkcie wyżej).
 • Kliknięcie na wybranym folderze, np. DANE KATASTRALNE, spowoduje zaznaczenie wszystkich zawartych w nim warstw, przy jednoczesnym odznaczeniu warstw zawartych w pozostałych folderach.
 • Przy aktywnej warstwie OCHRONA ZABYTKÓW kliknięcie na interesującym nas zabytku wyświetli skróconą informację na jego temat, z możliwością wyświetlenia karty zabytku.
 • Przy aktywnych warstwach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wybranej usłudze „Informacja” kliknięcie na interesującym nas planie wyświetli odnośniki do treści planu oraz legendy do załącznika graficznego.
 • Zaznaczenie wybranego obszaru przy wciśniętym klawiszu SHIFT, spowoduje powiększenie widoku do wybranego zaznaczenia.

W razie pytań lub uwag dotyczących funkcjonowania systemu prosimy o kontakt:

 • mailowy: urbanistyka@brzeg.pl
 • telefoniczny: 77 416 04 95
 • osobisty: Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

5 maja 2016r.

 • w folderze ULICE I ADRESY dodano zakładkę Budynki, wyświetlającą budynki znajdujące się w Ewidencji Gruntów i Budynków (stan na 02.05.2016r.).
 • zaktualizowano zakładkę Działki Ewidencyjne w folderze DANE KATASTRALNE (stan na dzień 02.05.2016r.).