Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Wnioski do pobrania

Załatwianie skarg i wniosków:

Załatwianie skarg i wniosków
Format: docx Data publikacji: 2023-05-18 10:26:06
Wzór skargi
Format: doc Data publikacji: 2023-05-18 10:26:06

Struktura organizacyjna

Biuro Bezpieczeństwa

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 05:34:47
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego poniesienie szkody przez przedsiębiorcę w wyniku powodzi
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 05:34:48

> załączniki

Informacja o przetwarzaniu danych
Format: docx Data publikacji: 2023-05-26 05:15:46

Biuro Budżetu i Księgowości

- udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 05:46:58
Wzór wniosku
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 05:46:58
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 05:46:57

- udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 05:46:58
Wzór wniosku
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 05:46:58
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 05:46:57
Wzór informacji o stanie majątkowym
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 05:55:03

- udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 06:25:16
Wzór wniosku
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 06:25:15
Wzór informacji o stanie majątkowym
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 06:25:15

- uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gminy

Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gminy
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 06:33:09

- przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa

Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 06:37:31

- udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe)

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe)
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 06:43:00
Wzór wniosku o ulgę - publicznoprawne
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 06:43:01
Wzór informacji o stanie majątkowym
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 06:43:01

- zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań

Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 06:56:33

- wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia

Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 06:59:33
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 06:59:32

- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 07:03:54
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 07:03:54

- udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny-karta usług
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:01:47
Wzór wniosku o ulgę-publicznoprawne-spp
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:01:47
Wzór informacji o stanie majątkowym-spp
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:01:46

- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała Nr XLV/590/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 09:08:19
Uchwała Nr XLV/591/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeg
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 09:08:20
Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:17
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:23
Procedura wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:16
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:21
Procedura wydawania zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:17
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:23
Procedura o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:16:30
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:23:10
Procedura o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:14
Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:21
Procedura o wydanie zaświadczenia
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:15
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:22
Procedura o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii z akt dokumentów
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:15
Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii z akt dokumentów
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:21
Procedura składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:16
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:10
Procedura zgłoszenia zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:18
Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 09:08:24
Zarządzenie nr 1244/2020 Burmistrza Brzegu z dnia 22.05.2020 roku w sprawie okresu na jaki są wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Brzeg
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:33:59
Schemat procedury sprawdzającej stosowanej przez organ zezwalający w Gminie Brzeg w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:08:19
Schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:08:18
Plan weryfikacji danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Brzeg na rok 2020
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 09:08:12
Komunikat w sprawie weryfikacji danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Brzeg na rok 2020
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:38:42
Komunikat w sprawie weryfikacji danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Brzeg na rok 2021
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:40:09
Plan weryfikacji danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Brzeg na rok 2021
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:08:14
Komunikat w sprawie weryfikacji danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Brzeg na rok 2020
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:41:57
Plan weryfikacji danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2022
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:08:10
Plan weryfikacji danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2023
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 09:08:11

> załączniki

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 09:54:08

Biuro Budownictwa i Inwestycji

- zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii

Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas usuwania awarii
Format: pdf Data publikacji: 2023-07-05 09:10:01
Wniosek
Format: doc Data publikacji: 2023-07-05 09:10:35

- wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
Format: pdf Data publikacji: 2023-07-05 09:13:55
Wniosek
Format: docx Data publikacji: 2023-07-05 09:14:31

- wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym

Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym
Format: pdf Data publikacji: 2023-07-05 09:20:24
Wniosek
Format: docx Data publikacji: 2023-07-05 09:20:36

- wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 07:31:35
Wniosek
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 07:30:04

- wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Format: pdf Data publikacji: 2023-07-05 09:23:49
Wniosek
Format: docx Data publikacji: 2023-07-05 09:24:02

- wydanie zezwolenia na wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym

Wydanie zezwolenia na wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym
Format: pdf Data publikacji: 2023-07-05 09:26:11
Wniosek
Format: docx Data publikacji: 2023-07-05 09:26:26
Oświadczenie
Format: docx Data publikacji: 2023-07-05 09:26:39

- wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym

Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym
Format: pdf Data publikacji: 2023-07-05 11:05:39
Wniosek
Format: docx Data publikacji: 2023-07-05 11:05:38

- wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 07:42:47
Wniosek
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 07:42:47

- wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji

karta usługi rewitalizacja
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-05 13:12:56
wniosek rewitalizacja
Format: docx Data publikacji: 2024-01-05 13:12:32

> załączniki

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-26 05:28:51

Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zasady przekształcania prawa użytkowania wieczystego na własności
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 07:52:08
Wniosek o wydanie zaświadczenia - czas oczekiwania - 4 miesiące
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 07:52:02
Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej(druk dla przedsiębiorcy - lokal mieszkalny) czas oczekiwania 1 miesiąc
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 07:52:04
Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej (druk dla przedsiębiorcy - lokal użytkowy) czas oczekiwania 1 miesiąc
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 07:52:03
Oświadczenie przedsiębiorcy
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 07:52:06
Oświadczenie- lokal użytkowy- zamiar wnoszenia opłaty przez 33 lata
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 07:52:05
Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej(druk dla os. fizycznej-lokal mieszkalny) - czas oczekiwania 1 miesiąc
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 07:52:03
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 07:52:07
Wniosek o jednorazowe wniesienie opłaty przekształceniowej
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 07:52:07

- wydanie decyzji o podziale nieruchomości

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 08:02:21
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej podział nieruchomości w Brzegu
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 08:02:22

- wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

PRAWO PIERWOKUPU
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 08:11:20

- dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości

DOKONYWANIE ZAMIANY DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 08:20:30

- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 08:33:39

- rozgraniczanie nieruchomości

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 08:36:13

- wniosek o rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 08:38:22

- ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności)

USTANAWIANIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZANYCH PRAW RZECZOWYCH NP. SŁUŻEBNOŚCI
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 08:43:33

- użyczanie nieruchomości

UŻYCZANIE NIERUCHOMOŚCI
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 08:53:59

- wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości

ZAWIADOMIENIE O USTALENIU NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:03:41
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 10:03:39

- zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH NA RZECZ WSPÓLNOTY
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:06:14

- aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 10:08:49
AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ ZA UZYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:08:52

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:11:51

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

ZGŁOSZENIE NABYCIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY Z 2018 ROKU
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:15:16
WNIOSEK O JEDNORAZOWE WNIESIENIE OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 10:15:15

Biuro Informatyki

> informacja o przetwarzaniu danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 10:19:35

Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Rady Miejskiej 

- udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:24:58
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej publicznej
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:24:59

- załatwianie skarg i wniosków

Załatwianie skarg i wniosków
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:28:43
Wzór skargi
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 10:28:42

- złożenie wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub innych dokumentów dotyczących postępowania

Złożenie wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub innych dokumentów dotyczących postępowania
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:49:58
Wniosek o wydanie SIWZ i innych dokumentów
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:49:57

- udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu

Udostępnianie akt kadrowo - płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:54:40
Wniosek o udostępnienie dokumentacji osobowej i płacowej
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 10:53:33

- udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta

Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 10:56:27
Wniosek o udostępnienie dokumentacji
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 10:56:26

- miejsce przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji płacowej zlikwidowanych zakładów pracy

Miejsce przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji płacowej zlikwidowanych zakładów pracy
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 10:59:12

- wsparcie dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Wniosek w sprawie umorzenia / odroczenia / rozłożenia na raty czynszu najmu dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:01:35
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:00:40

> załączniki

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:04:08

Biuro Oświaty

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:08:24
Wniosek o dofinansowanie
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:08:26
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Format: xlsx Data publikacji: 2023-05-15 11:08:24
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:08:25
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 11:08:25
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:08:26
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 11:08:26
Karta usług - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:08:27

- rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg

Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 11:14:36

- uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby

ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji na 2020 rok

Podstawowa kwota dotacji na 2020 rok
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:20:10
Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji na rok 2020 - Aktualizacja I
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:20:09
Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji na rok 2020 - Aktualizacja II
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:20:09

ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji na 2021 rok

Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji na 2021 rok
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:24:12
Podstawowa kwota dotacji na 2021r. - aktualizacja I
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:24:13
Podstawowa kwota dotacji na 2021r. - aktualizacja II
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:24:12

ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji na 2022 rok

Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji na 2022 rok
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:28:12
Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok - aktualizacja I
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:28:13
Podstawowa Kwota Dotacji na 2022 rok - II aktualizacja
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:28:13
Podstawowa Kwota Dotacji na 2022 rok - III aktualizacja
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:28:13
Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok - IV aktualizacja
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:28:14

ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok

Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:32:05
Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji na rok 2023 - I aktualizacja
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:32:05

> załączniki

Uchwała NR IX/104/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:35:13
Karta usług - Przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia dotacji
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:35:14

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

UCHWAŁA NR XVI_185_19 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2019_2020
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:40:58
UCHWAŁA NR XX_225_20 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2020_2021
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:40:59
UCHWAŁA NR XXX_357_21 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2021_2022
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:41:01
Uchwała nr XLVII_483_2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2022_2023
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:40:57
UCHWAŁA NR L/517/22 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:40:56
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:40:55
Informacja
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:40:55
Wniosek o objęcie bezpłatnym zorganizowanym dowozem
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 11:41:01
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 11:41:02
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 11:41:02

- informacje dot. wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Informacje dot. wpisu do rejestru żłobków i klubów dzieciecych
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:47:09
Procedura w sprawie wykonywania zadań z zakresu obsługi Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 11:47:09

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o stanie oświaty z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2019-2020
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 11:50:09

- rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy brzeg na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r. poz. 1082)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r. poz. 1082)
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:52:29

- rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022r.

Wyprawka-INFORMACJA
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:56:57
WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 11:56:56
Wniosek o wypłatę środków
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 11:56:57
Oświadczenie o zakupie podreczników
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 11:56:56

- komunikat dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów realizujących obowiązek nauki Rok szkolny 2022/2023

Komunikat dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów realizujących obowiązek nauki Rok szkolny 2022_2023
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 12:00:32
Powiadomienie o spełnianiu obowiązku nauki
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 12:00:32

- informacja dotycząca wpisu placówki niepublicznej (przedszkola, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę brzeg

Informacja dotycząca wpisu placówki niepublicznej (przedszkola, punktu przedszkolego, zespołu wychowania przedszkolnego) do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Brzeg
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 12:03:27
Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ( przedszkole niepubliczne) prowadzonej przez Gminę Brzeg
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 12:02:31
Wniosek do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 12:02:32
Wykaz kadry pedagogicznej
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 12:02:32
Informacja o warunkach lokalowych
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 12:02:33
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 12:02:33
Zgoda na przetwarzanie - telefon email
Format: odt Data publikacji: 2023-05-15 12:02:33
Formularz danych uzupełniających do rejestru szkół i placówek oświatowych(RSPO)
Format: doc Data publikacji: 2023-05-15 12:02:34
Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Brzeg.
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 12:02:34

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2021_2022
Format: pdf Data publikacji: 2023-05-15 12:05:36

- rekrutacja do brzeskich szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 12:07:12
Kryteria liczba punktów oraz wzory dokumentów przy naborze do PSP 2023 - 2024
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 12:07:13
Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
Format: docx Data publikacji: 2023-05-15 12:07:13