AKTUALNY WZÓR  DEKLARACJI w formacie: -PDF-

ULOTKI  INFORMACYJNE  DOTYCZĄCE SYSTEMU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW NA  TERENIE  GMINY  BRZEG

Ulotki w formacie PDF do pobrania i druku.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA ZABUDOWA WIELORODZINNA

 

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW  KOMUNALNYCH W 2021 R.
(w formacie .pdf do podglądu oraz pobrania)

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Odpady segregowane Odpady segregowane

 

UWAGA!

 W 2021 ROKU ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY SĄ ODBIERANE NA BIEŻĄCO, NA ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE POD NR 77 416 26 77 wew. 21.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wnosi:
Na ogólne konto Urzędu Miasta
(Santander Bank Polska S.A )
nr 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149 z dopiskiem – opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymilubna indywidualny numer konta
w Kasie Urzędu Miasta
(ul. Robotnicza 12, budynek „B”, parter),
od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30 – 14.30
(przerwa 11.00 – 11.30)
w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który dokonywana jest opłata (np. do 15 listopada za miesiąc październik)

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 lutego 2020r.

zgodnie z Uchwałą nr XVI/177/19 Rady Miejskiej Brzegu, z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE PRZEZ : ODPADY
SEGREGOWANE
Stawka
1 osobę 19,50 zł
2 osoby 39,00 zł
3 osoby 58,50 zł
4 osoby 78,00 zł
5 i więcej osób 97,50 zł

 

Zgodnie z nowymi przepisami w Gminie Brzeg od 1 lutego 2020r. obowiązuję jedynie system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku niedostosowania się mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów, naliczana będzie kara administracyjna stanowiąca dwukrotność opłaty za gospodarowanie odpadami.

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ŚMIECIOWEJ DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W 2020R.

– informacja do podglądu oraz pobrania (proszę kliknąć)

 

Akty prawne regulujące zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy Brzeg:

Kliknięcie na wybranej pozycji spowoduje otwarcie/pobranie odpowiedniego dokumentu.

Obowiązujące:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 28.11.2019r. (obowiązuje od 01.01.2020r.)
 2. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 28.11.2019r. (obowiązuje od 01.01.2020r.)
 3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 19.12.2019r. (obowiązuje od 01.02.2020r.)
 4. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty z dnia 19.12.2019r.
 5. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne z dnia 26.11.2020r.
 6. AKTUALNY WZÓR  DEKLARACJI w formacie: PDF 

Archiwalne:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 22.09.2017r.
 2. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 27.09.2013r.
 3. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 05.11.2013r.
 4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 16.07.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
 5. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dnia 27.09.2013r.
 6. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 16.07.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
 7. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 22.09.2017r.
 8. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 05.11.2013r.
 9. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 25.09.2015r.
 10. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg z dnia 18.01.2013r.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu 15.02.2013r.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu z dnia 05.11.2013r.
 13. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne z dnia 26.02.2016r.
 14. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne z dnia 28.11.2019r.

Informacje o których mowa w art. 3, ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest ZHK Sp. z o.o. ul. Saperska 1 w Brzegu. Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne są odbierane przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, na podstawie umów indywidualnych zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości a podmiotami. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest dostępny w części BIP w zakładce Ochrona środowiska.
  Rejestr działalności regulowanej – w formacie PDF – do podglądu i pobrania (kliknij tutaj)
 2. Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z Gminy Brzeg jest ZGO Gać Sp. z o.o. z siedzibą: Gać 90, 55-200 Oława (jako RIPOK dla Gminy Brzeg).
 3. Zestawienie osiągniętych poziomów:
  Osiągnięty poziom w 2017 r. Wymagany poziom
  Poziom ograniczenia masy odpadów
  komunalnych ulegających biodegradacji
  przekazanych do składowania
  <45 % 45 %
  Poziom recyklingu i przygotowania do
  ponownego użycia papieru, metali,
  tworzyw sztucznych i szkła
  33,1 % 20 %
  Poziom recyklingu, przygotowania do
  ponownego użycia i odzysku innymi
  metodami innych niż niebezpieczne
  odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  100 %  45 %
 4. Na terenie Brzegu przy ul. Saperskiej 1 funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Prowadzącym PSZOK jest:
  Zakład Higieny Komunalnej – ul. saperska 1, 49-300 Brzeg.
  PSZOK przyjmuje odpady:
  W dni robocze: od 10:00 do 17:00
  W soboty: od 10:00 do 12:00
 5. Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
  Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu
  1 KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą:
  50-421 Wrocław ul. Szybka 6-10
  Market KAUFLAND
  Brzeg ul. Łokietka 24A
  2 Apteka Południowa s.c.
  Brzeg, ul. Brzechwy 3
  Apteka Południowa
  Brzeg, ul. Brzechwy3
  Zużyty medyczny sprzęt elektroniczny
  3 Apteka INTERFARM s.j.
  Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
  Apteka INTERFARM s.j.
  Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
  Zużyty medyczny sprzęt elektroniczny
  4 Dolnośląska Grupa Apteczna DGA Sp. z o.o.,
  53-009 Wrocław, ul. Czeremchowa 6
  Apteka DGA Sp. z o.o.
  Brzeg, ul. Łokietka 24 (przy Markecie Kaufland)
  5 LOARA Sp. z o.o.
  Brzeg, ul. Partyzantów 3A
  LOARA Sp. z o.o.
  Brzeg, ul. Partyzantów 3A
  6 ALABASTER Sp. z o.o.
  Brzeg, ul. Partyzantów 3
  INTERMARCHE
  Brzeg ul. Partyzantów 3
  7 Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  62-025 Kostrzyn ul. Żniwna 5
  Sklepy w Brzegu:
  ul. Trzech Kotwic 11 (punkt sprzedaży),
  ul. Chocimska 7
  ul. Słowackiego 31
  8 LUXPOL
  Brzeg, ul. Oławska 24
  Sklep:
  Brzeg, ul. Oławska 24
  9 SEGA
  Brzeg, ul. Rybacka 1
  Sklep:
  Brzeg, ul. Rybacka 1
  10 U PAWLIKA
  Brzeg, ul. Długa 12
  Sklep:
  Brzeg, ul. Długa 12

   

 

Załączniki