Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Gospodarka odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/398/21 Rady Miejskiej Brzegu, z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązująca od 01.01.2022r. wynosi 25,00  zł od osoby miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady, które stanowią odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wynosi 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji właściciel nieruchomości wnosi:

 • Na ogólne konto Urzędu Miasta : (Santander Bank Polska S.A)
  nr 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149 z dopiskiem – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym,
 • Na indywidualny numer konta,
 • W Kasie Urzędu Miasta : (ul. Robotnicza 12, budynek „B”, parter), od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 14.00 (przerwa 11.00 – 11.30), w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który dokonywana jest opłata (np. do 15 listopada za miesiąc październik).

Informacje o których mowa w art. 3, ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest ZHK Sp. z o.o. ul. Saperska 1 w Brzegu. Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne są odbierane przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, na podstawie umów indywidualnych zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości a podmiotami.
  Rejestr działalności regulowanej
 • Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z Gminy Brzeg jest ZGO Gać Sp. z o.o. z siedzibą: Gać 90, 55-200 Oława.
 • Zestawienie osiągniętych poziomów:
Zestawienie osiągniętych poziomów Osiągnięty poziom w 2020 r.
Poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania
10%
Poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła
50%
Poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
100%

 

 • Na terenie Brzegu przy ul. Saperskiej 1 funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Prowadzącym PSZOK jest:
  Zakład Higieny Komunalnej – ul. saperska 1, 49-300 Brzeg.
  PSZOK przyjmuje odpady:
  W dni robocze: od 10:00 do 17:00
  W soboty: od 10:00 do 12:00
 • Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 

Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu
1 KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą:
50-421 Wrocław
ul. Szybka 6-10
Market KAUFLAND
Brzeg ul. Łokietka 24A
2 Apteka Południowa s.c.
Brzeg, ul. Brzechwy 3
Apteka Południowa
Brzeg, ul. Brzechwy3
Zużyty medyczny sprzęt elektroniczny
3 Apteka INTERFARM s.j.
Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Apteka INTERFARM s.j.
Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Zużyty medyczny sprzęt elektroniczny
4 Dolnośląska Grupa Apteczna DGA Sp. z o.o.,
53-009 Wrocław, ul. Czeremchowa 6
Apteka DGA Sp. z o.o.
Brzeg, ul. Łokietka 24 (przy Markecie Kaufland)
5 LOARA Sp. z o.o.
Brzeg, ul. Partyzantów 3A
LOARA Sp. z o.o.
Brzeg, ul. Partyzantów 3A
6 ALABASTER Sp. z o.o.
Brzeg, ul. Partyzantów 3
INTERMARCHE
Brzeg ul. Partyzantów 3
7 Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
62-025 Kostrzyn ul. Żniwna 5
Sklepy w Brzegu:
ul. Trzech Kotwic 11 (punkt sprzedaży),
ul. Chocimska 7
ul. Słowackiego 31
8 LUXPOL
Brzeg, ul. Oławska 24
Sklep:
Brzeg, ul. Oławska 24
9 SEGA
Brzeg, ul. Rybacka 1
Sklep:
Brzeg, ul. Rybacka 1
10 U PAWLIKA
Brzeg, ul. Długa 12
Sklep:
Brzeg, ul. Długa 12

 

 • Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:
  Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Rodzaj przyjmowanych
odpadów
1 Jopek recykling Dawid Jopek Fabianów, ul. Przemysłowa 12
63-330  Dobrzyca
tel. 667 429 619
folia odpadowa,
sznurek,
zużyte opony
2 Eko Spektrum Wojciech Jarczak ul. Wspólna 1
45-837 Opole
tel. 606 967 774
folia odpadowa
3 INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole
tel. 77 402 49 61
zużyte opony,
folia odpadowa
4 Remondis Opole Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole
tel. 77 453 62 62
folia odpadowa,
sznurek


Zwolnienie w opłacie śmieciowej dla rodzin wielodzietnych w roku 2021

Informuję, że na wniosek Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Uchwałą Rady Miejskiej wydłużono czas obowiązywania wprowadzonego w 2016 r. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, do 31 grudnia 2021 roku.

Przypominam, iż zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Wysokość zwolnienia stanowi 20% miesięcznej opłaty należnej od gospodarstwa domowego, stanowiącego rodzinę wielodzietną. Zgodnie z definicją ustawy z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której ustawowy rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, którzy korzystały z ulgi w roku 2020, nadal mogą z niej korzystać w roku 2021, bez składania dodatkowych dokumentów.

Natomiast właściciele nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, którzy nie korzystali z ulgi w roku 2020, a spełniają warunki do jej otrzymania, będą mogli ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod warunkiem złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przedmiotowa deklaracja powinna być złożona:

 • bezpośrednio do Urzędu Miasta – w przypadku zamieszkiwania w zabudowie jednorodzinnej lub małej wspólnocie,
 • poprzez: Zarządcę, Spółdzielnię Mieszkaniową lub Zarząd Wspólnoty – w przypadku zamieszkiwania w zabudowie wielorodzinnej.

Przedmiotowa ulga w opłacie będzie obowiązywała do 31 grudnia 2021r.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych

W Brzegu odpady wielkogabarytowe takie jak: stare meble, dywany, duże zabawki, wózki dziecięce i inne, można oddać na dwa sposoby:

 • zgłosić telefonicznie konieczność odbioru tego typu odpadów do Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu (tel. 77 4162677 lub 77 4167365 wew. 21) lub do Urzędu Miasta w Brzegu (tel. 77 4160519), z informacją o miejscu pojemników, przy których wystawiono odpady. Wówczas ZHK Sp. z o.o. zabierze wystawione odpady w ciągu  3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia;
 • zawieść we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych (PSZOK) na ul. Saperską 1 w Brzegu (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00).

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać na dwa sposoby:

 • zgłosić telefonicznie konieczność odbioru tego typu odpadów do Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu (tel. 77 4162677 lub 77 4167365 wew. 21) lub do Urzędu Miasta w Brzegu (tel. 77 4160519), z informacją o miejscu pojemników, przy których wystawiono odpady. Wówczas ZHK Sp. z o.o. zabierze wystawione odpady w ciągu  3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia;
 • zawieść we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych (PSZOK) na ul. Saperską 1 w Brzegu (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00).

Zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych leków

Przeterminowane i niewykorzystane leki można oddać w PSZOK lub w brzeskich aptekach.

Szczegółowy wykaz aptek
Format: pdf Data publikacji: 2021-08-02 08:35:28