ULOTKI  INFORMACYJNE  DOTYCZĄCE SYSTEMU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW NA  TERENIE  GMINY  BRZEG

Ulotki w formacie PDF do pobrania i druku.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA ZABUDOWA WIELORODZINNA

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW  KOMUNALNYCH W 2018 R.
(w formacie .pdf do podglądu oraz pobrania)

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Odpady segregowane Odpady segregowane
Odpady niesegregowane Odpady niesegregowane

HARMONOGRAMY WYWOZU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W 2018 R.
(w formacie .pdf do podglądu oraz pobrania)

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna

UWAGA! ODPADY WIELKOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE NA BIEŻĄCO, NA ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE POD NR 77 404 57 86.

Odpady wielkogabarytowe prosimy wystawiać w dniu dokonania zgłoszenia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wnosi:
na konto Urzędu Miasta
(Bank Zachodni WBK O/Brzeg)
nr 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
z dopiskiem – opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w Kasie Urzędu Miasta
(ul. Robotnicza 12, budynek „B”, parter),
od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30 – 14.30
(przerwa 11.00 – 11.30)
w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który dokonywana jest opłata (np. do 15 listopada za miesiąc październik)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

zgodnie z Uchwałą nr XII/97/15 Rady Miejskiej Brzegu, z dnia 25 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

GOSPODARSTWA DOMOWE
ZAMIESZKAŁE PRZEZ:
ODPADY
SEGREGOWANE
ODPADY
NIESEGREGOWANE
Stawka Stawka
1 osobę 12,00 zł 24,00 zł
2 osoby 24,00 zł 48,00 zł
3 osoby 36,00 zł 72,00 zł
4 osoby 48,oo zł 96,00 zł
5 i więcej osób 60,00 zł 120,00 zł

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ŚMIECIOWEJ DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W 2018R.

ulotka w formacie .pdf do podglądu oraz pobrania (proszę kliknąć)

Akty prawne regulujące zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy Brzeg:

Kliknięcie na wybranej pozycji spowoduje otwarcie/pobranie odpowiedniego dokumentu.

Obowiązujące:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 22.09.2017r. (obowiązuje od 01.01.2018r.)
 2. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 22.09.2017r. (obowiązuje od 01.01.2018r.)
 3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 25.09.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
 4. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty z dnia 26.02.2016r.
 5. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne z dnia 24.11.2017r.
 6. AKTUALNY WZÓR  DEKLARACJI w formacie: PDF (plik jest edytowalny, należy go pobrać, wypełnić i zapisać wprowadzone zmiany)

Archiwalne:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 18.01.2013r.
 2. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 27.09.2013r.
 3. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 05.11.2013r.
 4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 16.07.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
 5. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dnia 27.09.2013r.
 6. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 16.07.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
 7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 05.11.2013r.
 8. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg z dnia 18.01.2013r.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu 15.02.2013r.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu z dnia 05.11.2013r.
 11. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne z dnia 26.02.2016r.
 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest ZHK Sp. z o.o. ul. Saperska 1 w Brzegu. Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne są odbierane przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, na podstawie umów indywidualnych zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości a podmiotami. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest dostępny w części BIP w zakładce Ochrona środowiska.
  Rejestr działalności regulowanej – w formacie PDF – do podglądu i pobrania (kliknij tutaj)
 2. Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z Gminy Brzeg jest ZGO Gać Sp. z o.o. z siedzibą: Gać 90, 55-200 Oława (jako RIPOK dla Gminy Brzeg).
 3. Zestawienie osiągniętych poziomów:
  Osiągnięty poziom w 2017 r. Wymagany poziom
  Poziom ograniczenia masy odpadów
  komunalnych ulegających biodegradacji
  przekazanych do składowania
  <45 % 45 %
  Poziom recyklingu i przygotowania do
  ponownego użycia papieru, metali,
  tworzyw sztucznych i szkła
  33,1 % 20 %
  Poziom recyklingu, przygotowania do
  ponownego użycia i odzysku innymi
  metodami innych niż niebezpieczne
  odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  100 %  45 %
 4. Na terenie Brzegu przy ul. Saperskiej 1 funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Prowadzącym PSZOK jest:
  Zakład Higieny Komunalnej – ul. saperska 1, 49-300 Brzeg.
  PSZOK przyjmuje odpady:
  W dni robocze: od 10:00 do 17:00
  W soboty: od 10:00 do 12:00
 5. Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
  Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu
  1 KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą:
  50-421 Wrocław ul. Szybka 6-10
  Market KAUFLAND
  Brzeg ul. Łokietka 24A
  2 Apteka Południowa s.c.
  Brzeg, ul. Brzechwy 3
  Apteka Południowa
  Brzeg, ul. Brzechwy3
  Zużyty medyczny sprzęt elektroniczny
  3 Apteka INTERFARM s.j.
  Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
  Apteka INTERFARM s.j.
  Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
  Zużyty medyczny sprzęt elektroniczny
  4 Dolnośląska Grupa Apteczna DGA Sp. z o.o.,
  53-009 Wrocław, ul. Czeremchowa 6
  Apteka DGA Sp. z o.o.
  Brzeg, ul. Łokietka 24 (przy Markecie Kaufland)
  5 LOARA Sp. z o.o.
  Brzeg, ul. Partyzantów 3A
  LOARA Sp. z o.o.
  Brzeg, ul. Partyzantów 3A
  6 ALABASTER Sp. z o.o.
  Brzeg, ul. Partyzantów 3
  INTERMARCHE
  Brzeg ul. Partyzantów 3
  7 Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  62-025 Kostrzyn ul. Żniwna 5
  Sklepy w Brzegu:
  ul. Trzech Kotwic 11 (punkt sprzedaży),
  ul. Chocimska 7
  ul. Słowackiego 31
  8 LUXPOL
  Brzeg, ul. Oławska 24
  Sklep:
  Brzeg, ul. Oławska 24
  9 SEGA
  Brzeg, ul. Rybacka 1
  Sklep:
  Brzeg, ul. Rybacka 1
  10 U PAWLIKA
  Brzeg, ul. Długa 12
  Sklep:
  Brzeg, ul. Długa 12

   

Załączniki do pobrania