HARMONOGRAMY WYWOZU
ODPADÓW  KOMUNALNYCH W 2018 R.

(w formacie .pdf do podglądu oraz pobrania)

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Odpady segregowane Odpady segregowane
Odpady niesegregowane Odpady niesegregowane

HARMONOGRAMY WYWOZU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W 2018 R.
(w formacie .pdf do podglądu oraz pobrania)

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna

UWAGA! ODPADY WIELKOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE NA BIEŻĄCO, NA ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE POD NR 77 404 57 86.

Odpady wielkogabarytowe prosimy wystawiać w dniu dokonania zgłoszenia.

Sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wnosi:
na konto Urzędu Miasta
(Bank Zachodni WBK O/Brzeg)
nr 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
z dopiskiem – opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w Kasie Urzędu Miasta
(ul. Robotnicza 12, budynek „B”, parter),
od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30 – 14.30
(przerwa 11.00 – 11.30)
w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który dokonywana jest opłata (np. do 15 listopada za miesiąc październik)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

zgodnie z Uchwałą nr XII/97/15 Rady Miejskiej Brzegu, z dnia 25 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

GOSPODARSTWA DOMOWE
ZAMIESZKAŁE PRZEZ:
ODPADY
SEGREGOWANE
ODPADY
NIESEGREGOWANE
Stawka Stawka
1 osobę 12,00 zł 24,00 zł
2 osoby 24,00 zł 48,00 zł
3 osoby 36,00 zł 72,00 zł
4 osoby 48,oo zł 96,00 zł
5 i więcej osób 60,00 zł 120,00 zł

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ŚMIECIOWEJ DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W 2018R.

ulotka w formacie .pdf do podglądu oraz pobrania (proszę kliknąć)

Akty prawne regulujące zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy Brzeg:

Kliknięcie na wybranej pozycji spowoduje otwarcie/pobranie odpowiedniego dokumentu.

Obowiązujące:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 22.09.2017r. (obowiązuje od 01.01.2018r.)
 2. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 22.09.2017r. (obowiązuje od 01.01.2018r.)
 3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 25.09.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
 4. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty z dnia 26.02.2016r.
 5. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne z dnia 24.11.2017r.
 6. AKTUALNY WZÓR  DEKLARACJI w formacie: PDF (plik jest edytowalny, należy go pobrać, wypełnić i zapisać wprowadzone zmiany)

Archiwalne:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 18.01.2013r.
 2. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 27.09.2013r.
 3. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 05.11.2013r.
 4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 16.07.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
 5. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dnia 27.09.2013r.
 6. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 16.07.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
 7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 05.11.2013r.
 8. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg z dnia 18.01.2013r.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu 15.02.2013r.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu z dnia 05.11.2013r.
 11. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne z dnia 26.02.2016r.

ULOTKI  INFORMACYJNE  DOTYCZĄCE SYSTEMU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW NA  TERENIE  GMINY  BRZEG

Ulotki w formacie PDF do pobrania i druku.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA ZABUDOWA WIELORODZINNA

Załączniki do pobrania