Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Brzegu jest Burmistrz Brzegu.

Siedziba Administratora:

Urząd Miasta w Brzegu
ul. Robotnicza 12,
49-300 Brzeg
tel.: 77 416 99 70
e-mail: um@brzeg.pl

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Panią Joannę Szkriba-Koreń na Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 77 404 71 16 lub adresem e-mail: bb@brzeg.pl

Do zadań Inspektora ochrony danych należy realizacja czynności wynikających z art. 39 RODO oraz innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Brzeg reprezentowana przez Burmistrza Brzegu, Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 99 70, e-mail: um@brzeg.pl,

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: bb@brzeg.pl , tel. : 77 404 71 16 lub listownie na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się:

 • w celu realizacji zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e Rozporządzenia,
 • w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia,
 • na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. np. na potrzeby kontaktów z przedstawicielami, pracownikami, współpracownikami podmiotów i instytucji,
  z którymi Administrator współpracuje na podstawie umowy.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres realizacji zadania, na potrzeby którego dane osobowe zostały zebrane a następnie przez okres wynikający
z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r. poz. 164) oraz kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011r. Nr 14 poz. 67). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);
 • sprostowania danych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);
 • usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);
 • przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce);
 • wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie danych osobowych może być dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.