Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 lutego, 2015 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konkursie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść artykułu

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Uchwała Nr LIX/421/2014 Rady Miejskiej Brzegu z 6 listopada 2014 r.)

Burmistrz Brzegu

ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Brzeg a wybranym podmiotem- oferentem. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyżej wymienionych zadań wynosi: do 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

I. Wymogi oferty:

Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

Oferty należy składać wraz z załącznikami:

  • aktualnym (zgodnym ze stanem faktycznym i prawnym) wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (potwierdzającym posiadanie osobowości prawnej i umocowanie osób go reprezentujących oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot),
  • aktualnym statutem podmiotu.

II. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. prawidłowo wypełniony wniosek,
2. cele statutowe podmiotu zgodne z zadaniami, o których realizację stara się oferent,
3. zadanie realizowane na rzecz Gminy Brzeg i jej mieszkańców,
4. procentowy udział wnioskowanej dotacji na realizację zadania
publicznego może wynieść: nie więcej niż 90% całkowitego kosztu
zadania,
5. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą instruktorsko – trenerską,
6. posiadanie zasobów rzeczowych (lokalowych i sprzętowych) umożliwiających realizację zadania,
7. liczbowe określenie skali działań przy realizacji zadania:

  • liczba uczestników biorących udział w zadaniu,
  • liczba zajęć sportowych określonych w zadaniu,
  • liczba uczestniczącej w zadaniu kadry instruktorsko-trenerskiej w ujęciu tygodniowym, miesięcznym,
  • całkowity czas trwania zadania,

  8. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu.

III. Kryteria dodatkowe:
1. liczba przewidywanych przez organizację sportową wyjazdów na zawody,
2. liczba drużyn zgłoszonych do rozgrywek przez organizację sportową,
3. liczba zawodników trenujących w organizacji sportowej,
4. wyniki osiągane przez organizację sportową,
5. liczba trenerów w organizacji sportowej,
6. procentowy udział środków własnych przy działalności organizacji sportowej.

IV. Termin realizacji zadań: marzec – grudzień 2015 r.
1. Oferty należy składać do 9 marca 2015 r. do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2015 – realizacja zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.
2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.
3. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.

V. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania w 2014 r. wynosiły 300.000 złotych.

VI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Sławomir Mordka, inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, tel. 77 416 99 57.

VII. Formularz oferty dostępny jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 15 w budynku A.

Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak
   

Nie zapomnij udostępnić: