Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Plac Drzewny, Krakusa, Błonie, Grobli, F. Krzyszowica, Rybackiej, Kombatantów, Wita Stwosza, Fabrycznej, Nysańskiej, Szkolnej, Wł. Łokietka, Powstańców Śląskich, Kamiennej i Księcia Jerzego II Piasta, Kombatantów, Wita Stwosza, Fabrycznej i Starobrzeskiej – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść artykułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/335/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Plac Drzewny, Krakusa, Błonie, Grobli, F. Krzyszowica, Rybackiej, Kombatantów, Wita Stwosza, Fabrycznej, Nysańskiej, Szkolnej, Wł. Łokietka, Powstańców Śląskich, Kamiennej i Księcia Jerzego II Piasta, Kombatantów, Wita Stwosza, Fabrycznej i Starobrzeskiej – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 stycznia 2024 r. do 23 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, pokój nr 306 B, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego będzie w tym okresie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 16.00, w Ratuszu,

Rynek 1, 49-300 Brzeg, w Małej Sali Stropowej.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej do Burmistrza Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: urbanistyka@brzeg.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

  • o ww. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urbanistyka@brzeg.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2024 r., w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg lub przesłać na jego adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Brzegu.

 

Klauzule informacyjne wynikające z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Brzegu pod adresem:

https://bip.brzeg.pl/rodo,31

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie MPZP

załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie MPZP
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-24 08:06:07

Projekt uchwały w sprawie MPZP

Projekt uchwały w sprawie MPZP
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-24 08:08:44
wniosek_uwaga do konsulotwanego projektu MPZP
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-31 08:05:25

Rysunek do projektu prognozy oddziaływania na środowisko

Rysunek do projektu prognozy odziaływania na środowisko
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-24 08:09:24

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko

Projekt prognozy odziaływania na środowisko
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-24 08:09:52

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie MPZP

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie MPZP
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-24 08:10:14
Nie zapomnij udostępnić: