Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 czerwca, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 9.00 w sali Mosir przy ul Sportowej 1 w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.05.2022 rok
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Brzeg za 2021 rok:
a) wystąpienie Burmistrza,
b) debata nad Raportem,
c) przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzegu wotum zaufania.
( druk nr 1)
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2021 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
b) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2021 rok,
c) dyskusja,
d) przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2021 rok,
e) stanowisko Burmistrza do Opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2021 rok,
f) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 r. Burmistrzowi Brzegu,
g) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu;
h) dyskusja;
i) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2021 rok ( druk nr 2),
j) przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu ( druk nr 3),
8. Informacja o naborze do żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych w roku 2022/2023 z uwzględnieniem stanu zatrudnienia nauczycieli.
9 Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu:
a) przedstawienie przez przedstawiciela wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu wraz z uzasadnieniem,
b) dyskusja n/t przedstawionego wniosku,
c) wybór Komisji Skrutacyjnej,
d) głosowanie tajne nad odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu,
e) odczytanie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu ( druk nr 4 ),
10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok ( druk 5),
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk 6),
c) przekazania środków finansowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu ( druk 7),
d) wyrażenie zgody na złożenie przez Burmistrza Brzegu wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Nysie. ( druk 8 ),
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku z przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk 9 ),
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk 10),
g) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Wileńskiej i Kardynała Wyszyńskiego ( druk 11),
h) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Brzeg dla rodzinnych ogródków działkowych ( druk 12),
i) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ( druk 13),
j) odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej w Brzegu oraz inwestycji towarzyszącej ( druk 14),
k) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2022/2023 ( druk 15 ),
l) przystąpienia Gminy Brzeg do projektu pn. Solidarni z Ukrainą-pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim.” ( druk 16),
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Grzegorz Chrzanowski

Nie zapomnij udostępnić: