Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Wyniki konkursu na wypoczynek letni w ramach profilaktyki alkoholowej

Treść artykułu

 Zarządzenie Nr 2063/2021

Burmistrza Brzegu

 z dnia 21.06.2021 r.

 

 

w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację działań w zakresie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach zadań:

 

Zadanie 1:

„Organizacja półkolonii letnich na terenie Gminy Brzeg, dla dzieci i młodzieży pochodzących  z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej”.

 

 

Zadanie 2:

„Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu  Gminy Brzeg, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.),  art. 4 ust. 1 pkt  32 , art. 11 ust 1 i 2  oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr  XXII/286/20  dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na rok 2021, oraz uchwały Rady Miejskiej Brzegu Nr XXII/264/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

 

zarządzam, co następuje:

§1

 

Po uwzględnieniu wniosków Komisji Konkursowej dokonać wyboru ofert złożonych  przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i udzielić dotacji na realizację wypoczynku letniego z wyżej wymienionego zakresu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1: „Organizacja półkolonii letnich na terenie Gminy Brzeg, dla dzieci i młodzieży pochodzących  z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej”.

 

L.p. Nazwa organizacji Ilość otrzymanych

punktów

Wysokość proponowanej dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy Szkolna Akademia Piłkarska

Półkolonia  w PSP nr 6 w Brzegu pn.:

„Wakacje na sportowo, aktywnie, zdrowo i świadomie”

44 11.000 zł
2. Klub Sportowy „Masters” Brzeg

Półkolonia w ZSzZ nr 1 w Brzegu pn:

„Sportowe rozpoczęcie wakacji z Masters Brzeg”

51 12.000 zł
Suma: 23.000 zł

 

 

Zadanie 2: „Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu  Gminy Brzeg, poprzez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej” .
Nazwa organizacji Ilość otrzymanych

punktów

Wysokość proponowanej dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy Szkolna Akademia Piłkarska

Obóz Głuchołazy-OW „Banderoza”

pn.: „Wakacje na sportowo, aktywnie, zdrowo i świadomie”

59 18.000 zł
2. Klub Sportowy Masters Brzeg

Gdańsk, wyspa Sobieszewska, Pensjonat „Wolkas”

Pn.: „Obóz sportowy z Masters Brzeg”.

72 28.000 zł
3. Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg-Stowarzyszenie

Obóz w OSiR Świdnica

Pn.: „Wypoczynek Świdnica 2021”.

 

59 21.000 zł
 SUMA: 67.000 zł

 

  1. Uzasadnienie określające przyczyny wyboru oferty do realizacji zadania publicznego, zawiera protokół Komisji Konkursowej.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam – Kierownikowi Biura Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz

(-) Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: