Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 grudnia, 2017 Tytuł artykułu

Nabór do Komisji Konkursowych

Treść artykułu

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zapraszam organizacje pozarządowe działające w Brzegu do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt. 2d ww. ustawy, w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy biorące udział w konkursie.
Kandydatury należy składać w formie pisemnej (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia) do dnia 10 stycznia 2018 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 lub drogą mailową – na adres ngo@brzeg.pl

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny oraz nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski

Nie zapomnij udostępnić: