Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 lipca, 2014 Tytuł artykułu

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

Treść artykułu

 

 
Według projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dofinansowanie za­ku­pu pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia ogól­ne­go lub pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia w za­wo­dach, do­pusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go przez mi­ni­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wy­cho­wa­nia będzie udzielane uczniom:
1. rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto,
 
2. rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto,
 
3. uczniom wymienionym w pkt. 1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego, pochodzącym z rodzin, w których występuje:
a)          ubóstwo
b)          sieroctwo
c)          bezdomność
d)        bezrobocie
e)          niepełnosprawność
f)            długotrwała lub ciężka choroba
g)          przemoc w rodzinie;  potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
h)          potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
i)              bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
j)              trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
k)          trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
l)              alkoholizm lub narkomania
m)      zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
jednak liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej (tj. uczniów klas II, III i VI szkół podstawowych i klas III szkół ponadgimnazjalnych),
 
4. bez względu na dochód uczniom:
a)          słabowidzącym
b)          niesłyszącym
c)          słabosłyszącym
d)        z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
e)          z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
f)            z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
g)          z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
h)          z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników.
 
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).
 
Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:
 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej,
2) dla uczniów:
    a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej,
    b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,
– niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
    c) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych

do kwoty 225 zł

dla uczniów:
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej;
2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum
– korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)  gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części
podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): liceum ogólnokształcącego lub technikum

do kwoty 445 zł
 
Dofinansowanie zakupu podręczników,a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielane na wniosek rodzica ucznia (opiekuna prawnego, rodzica zastępczego), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, który należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, najpóźniej do dnia 4 września 2014 r.
 
Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, 
 
2. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną – w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego,
 
3. uzasadnienie, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej.
 
Po wydaniu decyzji w sprawie przyznania pomocy przez dyrektora szkoły, zwrot kosztu zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie przekazany po przedłożeniu jednego z dowodów zakupu:
a)          faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
b)          rachunku, paragonu,
c)          oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”,
d)        w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub   materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny   podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
 
Zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, dla uczniów:
a)          Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów, których siedzibą jest Gmina Brzeg, będzie wypłacany przez dyrektora szkoły,
b)          szkół prowadzonych przez samorządy terytorialne inne niż Gmina Brzeg, osoby fizyczne lub osoby prawne, będzie wypłacany w Urzędzie Miasta w Brzegu, przy ul. Robotniczej 12.
 
 
Załączniki:
1. Wnioseko dofinansowanie zakupu podręczników – kryterium dochodowe
2. Wnioseko dofinansowanie zakupu podręczników – dla uczniów niepełnosprawnych

 

Nie zapomnij udostępnić: