Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 lipca, 2014 Tytuł artykułu

ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM – Stypendium szkolne

Treść artykułu

 

 
ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM – Stypendium szkolne

Podstawa prawna:
1.            Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
2.            Uchwała Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Brzeg;
3.            Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Brzeg;
 
Zasady ubiegania się o stypendium szkolne
1.            Uprawnieni:
          1)                      uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
          2)                      wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
          3)                      uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
          4)                      słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2.            Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3.            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
4.            Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
5.            Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeg.
6.            Stypendium nie przysługuje:
                                  1)                      dziecku realizującemu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
                                  2)                      uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Brzeg,
                                  3)                      uczniowi:
a)          który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120zł w danym roku szkolnym,
b)          który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).
7.            Stypendium szkolne jest przyznawane na   wniosek:
                                  1)                      rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
                                  2)                      pełnoletniego ucznia
                                  3)                      dyrektora szkoły
                                  4)                      stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
8.            Wzory wniosków oraz inne niezbędne dokumenty można pobrać w Biurze Oświaty pok.309 Urzędu Miasta w Brzegu lub ze strony internetowej: www.bip.brzeg.pl
9.            Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Brzegu od 25 sierpnia do 15 września  danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.
10.    Załączniki do wniosku (odpowiednio do sytuacji ucznia):
  Zaświadczenia lub oświadczenia (wg załączonego wzoru oświadczenia) o osiągniętych     dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca w którym wniosek jest składany:
a)          zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
b)          zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i o wysokości pobranego zasiłku netto,
c)            oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
d)          zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobranych świadczeń z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”
e)          oświadczenia wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego itd. otrzymanych z Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeg,
f)            zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
g)          wyroki sądowe lub inny dokument mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
h)          odcinek renty/emerytury,
i)              oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
j)              zaświadczenia o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji, 
k)          osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie  zawierające informacje o wysokości:
·                przychodu
·                kosztów uzyskania przychodu,
·                  dochodów innych niż działalność gospodarcza,
·                  odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne,
·                  należnych zaliczek na podatek dochodowy,
·                odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji jw. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą. Jeżeli natomiast podatnik nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym, to na tą okoliczność przedkłada oświadczenie spisane pod odpowiedzialnością karną.
l)              w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,
m)      inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.
 
11.    Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
          1)                      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
          2)                      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, a w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie, transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej
          3)                      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów piśmiennych, zakupu strojów sportowych koniecznych do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych,
          4)                      świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust.5 ustaw o systemie oświaty.
12.    Stypendium może być realizowane w jednej lub kilku formach jednocześnie.
13.    Sposób udzielania stypendium szkolnego:
          1)                      stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w punkt 11 podpunkt 1) i 2) realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia   edukacyjne bądź podmiotu świadczącego usługi przewozu lub zakwaterowania na podstawie oryginałów faktur lub rachunków
          2)                      stypendium szkolne w formach, o których mowa  w punkcie 11 podpunkt 3) realizowane jest za pośrednictwem szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.
          3)                      stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w kasie Urzędu Miasta
w Brzegu lub przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia niepełnoletniego lub na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pełnoletniego ucznia.
 
ZASIŁEK SZKOLNY
 
Wniosek   o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Miasta w Brzegu   w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeg.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym.
 
Załączniki:
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: