Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 maja, 2021 Tytuł artykułu

„Działalność na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Brzeg”

Treść artykułu

                                                 Zarządzenie Nr 1967/2021

                                               Burmistrza Brzegu

                                                 z dnia 12.05.2021 r.

 

 

wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację działań w zakresie profilaktyki alkoholowej, tj. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie  pod nazwą:

 

„Działalność na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Brzeg”.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.),  art. 4 ust. 1 pkt  32 , art. 11 ust 1 i 2  oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr  XXII/286/20  dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na rok 2021, oraz uchwały Rady Miejskiej Brzegu Nr XXII/264/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Po uwzględnieniu wniosków Komisji Konkursowej dokonać wyboru oferty złożonej  przez organizację pozarządową prowadzącą działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i udzielić dotacji na realizację zadania publicznego z wyżej wymienionego zakresu:

 

 

L. p. Oferent/ tytuł zadania / Przyznana

kwota dotacji

ilość

otrzymanych punktów

1.  

Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta TAMA

 pn.: „Trzeźwość to całe moje życie, zdrowe życie”.

 

 

25.000 zł

 

49

 

 

  1. Uzasadnienie określające przyczyny wyboru oferty do realizacji zadania publicznego, zawiera protokół Komisji Konkursowej.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam – Kierownikowi Biura Spraw Społecznych i Zdrowia


    §
    2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: