Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 września, 2016 Tytuł artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu

Treść artykułu

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Brzegu

w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu.

 

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały nr X/71/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg, Burmistrz Brzegu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia  w dniach od 1 do 15 października 2016r.

 

1.     Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.

2.     W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.

3.     Mieszkańców Miasta Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.

4.     W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.

5.  Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do niej  dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.

6.     W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej  akcji w budynkach mieszkalnych – administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w  obwieszczeniu.

7.     Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały  podlegają

odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.

8.      Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu.

 

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: