Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 maja, 2016 Tytuł artykułu

Podsumowanie projektu „Oczyszczanie ścieków – faza II”

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wraz z włodarzami gmin będących w aglomeracji kanalizacyjnej obsługiwanej przez brzeską spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu podsumował (10 maja 2016 r.) projekt pod nazwą „Oczyszczanie ścieków-faza II”. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje przygotowane przez Burmistrza Brzegu i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dotyczące realizacji projektu. Warto dodać, że nasza miejska spółka pozyskała już kolejne fundusze w postaci 4,2 mln. zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, za które zostaną przeprowadzone kolejne inwestycje ekologiczne w miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Uroczystość miała w historycznej Sali Stropowej ratusza. Już w kwietniu było wiadomo, że „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II” zostało wykonane należycie. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu otrzymało wówczas tzw płatność końcową – ostatnią transzę unijnej dotacji, stanowiącą zarazem pewne zabezpieczenie w razie stwierdzenia braków lub nieprawidłowości. Dla brzeskiego przedsięwzięcia takowych nie wykazano, co potwierdziła marcowa kontrola instytucji wdrażającej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Powód do świętowania niemały – 19 mln. zł.,w tym ponad 12 mln. samej unijnej dotacji, wydane na poprawę stanu infrastruktury spółki, unowocześnienie obiektów i ich pełniejszą automatyzację a także na dozbrojenie w kanalizację i wodociągi terenów rozwojowych Brzegu i nie tylko. W uroczystości uczestniczyli między innymi: Z-ca Marszałka Województwa Opolskiego –-Antoni Konopka, Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak przedstawiciele WFOŚiGW, Wójtowie Gminy Skarbimierz – Andrzej Pulit i Jacek Monkiewicz, Wójt Gminy Lubsza – Bogusław Gąsiorowski oraz pracownicy PWiK i przedstawiciele wykonawców realizujących kontrakty ujęte w Projekcie. Wszystkich obecnych przywitał Prezes „wodociągów” – Artur Stecuła, który przedstawił prezentację ukazującą zakres przedsięwzięcia i jego cele. Burmistrz Jerzy Wrębiak w swojej przemowie zwrócił szczególną uwagę na oddziaływanie zakończonych inwestycji na rozwój miasta. Zauważył, że dzięki podjętym działaniom zyskały tereny „Zielonki” – przyszłej strefy przemysłowej, dla których zabezpieczono dostawy wody i umożliwiono odbiór ścieków. Jest to jeden z głównych warunków by mogły powstać tam zakłady pracy, a tym samym nowe miejsca pracy dla mieszkańców Brzegu. Ponadto dla miasta ważne jest tworzenie warunków pod nową zabudowę mieszkaniową, a w ramach projektu infrastrukturę wod-kan zyskało Osiedle Tivoli, osiedle przy ul. Mossora i Małujowickiej.

Uroczystości w związku z sukcesem jednego przedsięwzięcia stały się okazją do ogłoszenia kolejnej dobrej nowiny. Kolejny Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” złożony z końcem stycznia br przeszedł pozytywnie weryfikację i brzeski wniosek znalazł się na liście rankingowej inwestycji zaakceptowanych przez Ministerstwo Środowiska do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Jakby dobrych informacji było mało, okazuje się, że już trwają przymiarki do czwartego etapu. Wszystko wskazuje, że PWiK nie zamierza zakończyć swej przygody z pozyskiwaniem funduszy europejskich a możliwy przy ich pomocy rozwój brzeskiej spółki przekłada się na jakość świadczonych usług i poprawę środowiska naturalnego.

PWiK Brzeg

Oto szczegółowe informacje dot. projektu:

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II” będący kontynuacją realizowanej w latach poprzednich w Brzegu inwestycji „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” różnił się od swego poprzednika charakterem, ilością i rozmiarem ujętych działań. Wektor, zorientowany w pierwszej fazie na gminy ościenne i rozwiązanie ich problemów w zakresie gospodarki ściekowej, w drugiej fazie skierowany został zdecydowanie w stronę infrastruktury Brzegu. Uwzględniono potrzeby miasta w zakresie konieczności remontu starych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych jak i  kwestie dozbrojenia terenów rozwojowych – Os. Tivoli, rejon ul. Małujowickiej, Os. Mossora i przeznaczonej na rozwój przemysłu „Zielonki”. Wielkość zadań była nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku wcześniejszego etapu, lecz liczba kontraktów na roboty i zatrudnionych wykonawców okazała się prawie dwa razy większa. Skrzętnie zadbano o to by każdą zaoszczędzoną złotówkę wykorzystać na dodatkowe choćby nawet niewielkie przedsięwzięcie. Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę Fazy II.

Lokalizacja i cele

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”, realizowany był w przeważającym zakresie w obrębie samego miasta Brzeg (woj. opolskie), niemniej dotyczy też trzech dodatkowych miejscowości: terenów wsi Skarbimierz-Osiedle w gm. Skarbimierz (tzw. Skarbimierz-Lotnisko – obecnie strefa przemysłowa przynależna do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej), wsi Kościerzyce w gm. Lubsza oraz wsi Gierszowice w gm. Olszanka, gdzie znajduje się stacja uzdatniania wody obsługująca Brzeg.

Zasadniczym celem realizowanego Projektu było usunięcie braków w zakresie infrastruktury wod-kan. na terenie Brzegu i okolic: renowacja starej sieci kanalizacyjnej, dozbrojenie w wodociągi i kanalizację terenów rozwojowych, doposażenie oczyszczalni ścieków w Brzegu, unowocześnienie systemu monitoringu i sterowania przepompowniami ścieków oraz rozbudowę automatyki na terenie stacji uzdatniania wody w Gierszowicach.

Zakres rzeczowy

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II” dotyczył gospodarki wodno-ściekowej na terenie Brzegu oraz w sąsiadujących gminach: Skarbimierz i Lubsza. Był uzupełnieniem dotychczasowych działań podejmowanych w tym zakresie a także ujmował nowe kwestie, które pojawiły się już po zakończeniu pierwszego  unijnego Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowanego przez PWiK w Brzegu. Ujęte w Przedsięwzięciu zadania można podzielić na trzy grupy:

1. Dozbrojenie terenów inwestycyjnych i rozwojowych w infrastrukturę wod-kan

2. Rozwiązanie problemów na istniejącej infrastrukturze wod-kan

3. Doposażenie i unowocześnienie istniejących obiektów i systemów automatyki i sterowania.

W ramach 1 grupy wybudowano kanał dywersyfikujący ze strefy przemysłowej w Skarbimierzu (prawie 7 km), nowy wodociąg do przyszłej strefy przemysłowej w Brzegu tzw. „Zielonki” (ok. 1 km), dozbrojono w infrastrukturę wod-kan tereny rozwijającego się Os. Tivoli i Os. Mossora w Brzegu (1,5 km wod. i 0.3 km. kan.) oraz skanalizowano os. w m. Kościerzyce (0,3 km).

W obrębie 2 grupy znalazły się takie przedsięwzięcia jak: bezwykopowa modernizacja wyeksploatowanych kanałów na terenie Brzegu (ok 8 km), przebudowa wodociągu w ul. Saperskiej i Fabrycznej w Brzegu (ok. 1 km), rozwiązanie problemów w zakresie infrastruktury wod-kan. na ul. Strzeleckiej w Brzegu (0,15 km wod. i 0,14 km. kan).

W 3 grupie uwzględniono: doposażenie Oczyszczalni Ścieków w Brzegu o wiatę-magazyn osadu oraz dostarczenie nowej wirówki osadu, rozbudowę systemu automatyki i sterowania na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach oraz zwiększenie funkcjonalności systemu monitoringu przepompowniami ścieków.

Kontrakty

W ramach Projektu zrealizowano aż 16 kontraktów wykonawczych:

Kontrakt nr 1  Dostawa urządzenia do zagęszczania osadów wraz z montażem na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków

Kontrakt nr 2  Budowa wiaty  magazynu na terenie oczyszczalni ścieków

Kontrakt nr 3  Zaprojektowanie i budowa kolektora dywersyfikującego przerzut ścieków ze strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Brzeg

Kontrakt nr 4  Budowa nowej sieci kanalizacyjnej w  Kościerzycach

Kontrakt nr 5  Budowa sieci wodociągowej w ulicy Małujowickiej

Kontrakt nr 6  zadanie A  Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Lompy  Zielona w Brzegu

Kontrakt nr 6  zadanie B  Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Lompy  Zielona w Brzegu

Kontrakt nr 7  Modernizacja (renowacja) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeg

Kontrakt nr 8  Modernizacja kanału nadodrzańskiego

Kontrakt nr 10  Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Saperskiej

Kontrakt nr 11  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej

Kontrakt nr 12  Zwiększenie funkcjonalności systemu monitoringu urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji „Brzeg”

Kontrakt nr 13  Zautomatyzowanie procesów technologicznych SUW Gierszowice

Kontrakt nr 14  Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej

Kontrakt nr 15  Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mossora

Kontrakt nr 16  Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lompy  Zielona etap I zadanie 2

Finansowanie

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013 jako  jedno z ostatnich przedsięwzięć w działaniu 1.1  gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Był współfinansowany ze środków unijnego Funduszu Spójności. Wartość inwestycji to ok. 20  mln zł z czego dofinansowanie unijne wyniosło prawie 12 mln zł.

Umowę o dofinansowaniu Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu  faza II” podpisano 1.09.2014 r. W Projekcie ujęto także zadania w zakresie infrastruktury wod-kan, które zostały zrealizowane przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu.

Dzięki oszczędnościom wynikającym z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych udało się wygenerować środki na realizację dodatkowych zadań (kontrakty 10-16), co usankcjonował aneks do umowy o dofinansowaniu podpisany 27.10.2015 r. Okres kwalifikowalności – czas na realizację zadań i ich rozliczenie, w którym przysługuje dofinansowanie unijne – upłynął 31.12.2015 r. Tymczasem ostatnie zadanie udało się zakończyć już z końcem października.

Projekt „Oczyszczanie ścieków – faza III”

Obecnie trwają przygotowania do kolejnej odsłony unijnych przedsięwzięć realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu. Podobnie jak faza II inwestycja miałaby być współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejny raz Spółka inwestuje w odświeżenie i unowocześnienie swojego majątku. W ramach zadań do wykonania ujęto bowiem termomodernizację budynków Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach i pompowni wody w Obórkach a także zakup dodatkowego agregatu prądotwórczego dla gierszowickiego obiektu. Ponownie zyska oczyszczalnia ścieków, która doposażona zostanie o nowy agregat prądotwórczy na biogaz wyprodukowany na instalacji biogazowej i będzie miała wymienione na nowe wyeksploatowane pompy od Wydzielonych Komór Fermentacji. Zaplanowano ponadto bezwykopową renowację kolejnych 2 km kanałów na terenie miasta. Inwestycje mają charakter proekologiczny gdyż przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania energii cieplnej (termomodernizacje) i elektrycznej (dodatkowy agregat przyczyni się do wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego biopaliwa, które obecnie musi być spalane na pochodni) a także przyczyniają się do uszczelnienia starych kanałów eliminując przypadkowy napływ do nich wód gruntowych (niepotrzebnie rozcieńczających ściek i przesyłanych następnie na urządzenia oczyszczalni). Jak nie trudno się domyślić oszczędności energetyczne przełożą się na poprawę ekonomiki działania Przedsiębiorstwa i pośrednio zmniejszą zanieczyszczenie środowiska gazami cieplarnianymi wytwarzanymi przez przemysł energetyczny w wyniku spalania paliw kopalnych.

 

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: