Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 października, 2013 Tytuł artykułu

Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Emilii Plater

Treść artykułu

 

 

 

 

 
BURMISTRZ  BRZEGU
OGŁASZA II–gi USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRZEG ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BRZEGU PRZY ULICY  EMILII PLATER
 
1.Położenie nieruchomości : Brzeg  ul.Emilii Plater
 
2.Oznaczenie nieruchomości : zabudowany grunt obejmujący działkę nr 619 o pow.0,0070ha, ark.mapy 8 obręb Centrum położony w Brzegu przy ul.Emilii Plater zapisany w ewidencji gruntów poz.rej.G – 108 oraz w księdze wieczystej Kw OP1B/00007327/9 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.
 
3.Opis nieruchomości :
Przedmiotem zbycia jest zabudowana działka nr 619 o pow.0,0070ha, ark.mapy 8 obręb Centrum położona w Brzegu przy ul.Emilii Plater w sąsiedztwie Sądu Rejonowego oraz budynków mieszkalnych i usługowych .
Dojazd do działki od ulicy Emilii Plater.
Działka o regularnym kształcie prostokąta nieutrudniającym jej zagospodarowania.
Na terenie działki znajduje się wolnostojący, parterowy, murowany, niepodpiwniczony budynek o funkcji usługowej o pow.użytkowej 51,50m2 .  Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką.
Budynek wyposażony w instalację elektryczną.
Brak własnego przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego.
Brak instalacji grzewczej.
Konieczność wykonania zewnętrznego przyłącza wodnego oraz kanalizacyjnego.
Budynek przeznaczony do remontu kapitalnego.
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń
 
4.Forma zbycia – sprzedaż
 
5.Tryb zbycia – II-gi ustny przetarg nieograniczony
(pierwszy przetarg odbył się 15 października 2013 roku)
 
6.Cena nieruchomości 120.000,00
 
Koszty dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości w wysokości 519,62zł
pokrywa nabywca nieruchomości.
 
7.Sprzedaż nieruchomości, jako zabudowanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
8.Wylicytowana w przetargu cena nieruchomości oraz koszty dokumentacji płatne są jednorazowo gotówką nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 
9. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu Uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7 z dnia 6.02.2004 r., poz. 121, zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu Nr XLVIII/472/09 z dnia 4 września 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 90, poz.1037 z dnia 02 listopada 2009 r. działka nr 619 położona jest na terenie o podstawowej funkcji: częściowo: tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami skoncentrowanymi oraz zielenią (MN), częściowo w liniach rozgraniczających ulicy dojazdowej 96D (oznaczonej liniami przerywanymi – dopuszczalny zakres przesunięć wynosi 10m, w nawiązaniu do konkretnych potrzeb inwestycyjnych; na terenach zainwestowanych szerokość ulic należy dostosować do linii zabudowy), na obszarze:
                     
·                strefy I zabudowy mieszkaniowo-usługowej Starego Miasta o wysokiej intensywności, z dominującym udziałem zadań z zakresu modernizacji i rehabilitacji oraz wprowadzania nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi,
·                strefy A ochrony konserwatorskiej,
·                strefy OW obserwacji archeologicznej,
·                wysokiej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 321.
Szczegółowych informacji na temat   sposobu zagospodarowania nieruchomości możliwości rozbudowy lub dokonywania prac rozbiórkowych na działce objętej niniejszym ogłoszeniem należy bezwzględnie uzyskać w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska ( pokój nr 14 w budynku B).
 
10.Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Brzeg
ul.Robotnicza 12, sala nr 9 ( budynek B – parter ) w obecności uczestników przetargów o godz.900
 
11.Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które wniosą wadium w terminie i wysokości określonych  w pkt 12 niniejszego ogłoszenia.
 
Ø  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Ø  Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 
– aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
– aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw ( dotyczy przedsiębiorstw państwowych),
– pełnomocnictwo,
– numer konta, na które należy zwrócić wadium( dot. wszystkich uczestników
  przetargu),
 
Uwaga: kopie dokumentów składanych przez uczestników przetargu winny być potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem.
  Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia na piśmie oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
 
12.Wadium:
Wysokość wadium wynosi 12.000,00zł   i jest płatne w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeg
Bank   BGŻ  S.A. Oddział Operacyjny w Brzegu   Nr 36   2030   0045   1110   0000   0217   9920lub w kasie Urzędu Miasta w Brzegu ul.Robotnicza 12 najpóźniej w dniu 22 listopada 2013 roku.
 
Wadium należy wpłacić w taki sposób żeby zostało ono zaksięgowane na wskazanym koncie Urzędu Miasta w Brzegu najpóźniej w dniu 22 listopada 2013r.
 
UWAGI:
  • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
  • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  • Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
13.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
  • Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Burmistrza Brzegu terminem zawarcia umowy przenoszącej prawo własność nieruchomości. 
  • Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczysto-księgowe.
Koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości niezbędnej do sprzedaży w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, są płatne również przed ustalonym terminem, zawarcia umowy sprzedaży.
 
Burmistrz Brzegu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny: informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
 
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela inspektor w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Ryszard Sorokowski pokój nr 216, tel.077/416 04 26 w godzinach 800 – 1500.
 
Burmistrz Brzegu
zaprasza do udziału w przetargu
 
Uwaga: Niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 23 października 2013 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu www.brzeg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej   BIP www.bip.brzeg.plzakładka przetargi ponadto, ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu ul.Robotnicza 12   ( obok pokoju nr 215) na okres od dnia 23.10.2013r. do dnia 27.11.2013r.
 
                                                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Brzegu
                                                                                                                                                                                                                                  Wojciech Huczyński

 

Nie zapomnij udostępnić: