Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 września, 2013 Tytuł artykułu

Ogłoszenie dot. utylizacji azbestu

Treść artykułu

 

 

 
Zgłoś fakt posiadania azbestu!
W związku z przystąpieniem do opracowywania  Programu usuwania wyrobów zawierających azbest i inwentaryzacji tych wyrobów na terenie Brzegu, uprzejmie prosi się właścicieli nieruchomości z terenu miasta  o zgłaszanie faktu posiadania materiałów zawierających azbest na terenie nieruchomości. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie, pisemnie lub bezpośrednio w :
– Urzędzie Miasta Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w Burze Urbanistyki i Ochrony Środowiska pok. 12B lub 1B tel. 774160519 lub 774045825
– firmie ALBEKO w Opolu ul. Niemodlińska 79, pok. 22, tel. 774540710.
W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające azbest, ich rodzaj i ilość  oraz stan techniczny tych materiałów.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 października 2013r.
 
Wojciech Huczyński
 
O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Brzegu
 
w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji        odszczurzania na terenie Miasta Brzegu.
 
        Na podstawie § 11 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej Brzegu nr XXXVI/218/13 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu, Burmistrz Brzegu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia  w dniach od 1 do 15 października 2013r.
 
1.        Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.
2.        W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.
3.        Mieszkańców Miasta Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.
4.        W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.
        5.  Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do niej  dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.
6.        W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej  akcji w budynkach mieszkalnych – administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w  obwieszczeniu.
7.        Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały  podlegają 
          odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.
8.          Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu.
 
Burmistrz
Wojciech Huczyński

 

 

Nie zapomnij udostępnić: