Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 marca, 2017 Tytuł artykułu

Zasady wycinki drzew na terenach zieleni miejskiej

Treść artykułu

Na terenach zieleni miejskiej w okresie wiosennym i letnim każdego roku organizowane są przeglądy nasadzeń i zadrzewień, podczas których dokonuje się typowania drzew do wycinki sanitarnej oraz określa się stan zdrowotny wszystkich nasadzeń. Wycinki sanitarne wykonywane na terenach zieleni miejskiej dotyczą drzew suchych i chorych.

Na podstawie dokonanego przeglądu, wykonuje się szczegółową inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub innych zabiegów pielęgnacyjnych. W związku z powyższym sporządza się dokumentację fotograficzną, drzewa i krzewy znakowane są w terenie i dla każdego obiektu ( ulica, skwer lub park) sporządzana jest mapa z naniesioną inwentaryzacją drzew. Tak przygotowana inwentaryzacja stanowi podstawę do sporządzenia wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wnioski składa się zgodnie z właściwościami organów m.in. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów pozwala na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z wycinką, pielęgnacją i frezowaniem pni drzew.

Obecnie trwają prace związane z wycinką 52 sztuk i 10,5 m2 krzewów, pielęgnacją 288 sztuk drzew oraz frezowaniem 93 sztuk pni drzew rosnących na terenie Parku Ptasiego, skwerach i na pasach zieleni przyulicznej w Brzegu.

Z uwagi na rozpoczęcie prac wycinkowych i pielęgnacyjnych w połowie lutego bieżącego roku realizacja ich przebiega pod nadzorem ornitologa, którego zadaniem jest kontrola występowania gniazd ptaków w dziuplach lub w koronach drzew, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zaszkodzenia ptakom podczas wycinki i pielęgnacji drzew.

W okresie jesiennym, z uwagi na lepszą udatność, planowane jest wykonanie nasadzeń uzupełniających na wybranych terenach.

Nie zapomnij udostępnić: