Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 kwietnia, 2017 Tytuł artykułu

Informacja Burmistrza Brzegu dotycząca nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Brzegu

Treść artykułu

Szanowni Państwo, z uwagi na szereg informacji jakie zafunkcjonowały w przestrzeni medialnej, często nieścisłych i niejednokrotnie niezgodnych ze stanem faktycznym czuję się zobowiązany, jako Burmistrz Brzegu poinformować mieszkańców o wszystkich istotnych sprawach związanych z nielegalnym składowiskiem odpadów niebezpiecznych w Brzegu. Wszystkie informacje jakie podaję są do sprawdzenia i mają oparcie w dokumentach, a mieszkańcy mają prawo znać przebieg zdarzenia, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości.

O nielegalnym składowisku odpadów na Kępie Młyńskiej zostałem poinformowany wieczorem w dniu 20 stycznia 2017r., niezwłocznie udałem się na miejsce składowania odpadów i tego samego dnia powołałem Miejski Sztab Zarządzania Kryzysowego. W uzgodnieniu z Wojewodą Opolskim, Prokuraturą oraz Policją podjęte zostały działania mające na celu zabezpieczenie terenu przez 24 godziny na dobę, w czym również brała udział Straż Miejska. 25 stycznia odkryto podobne składowisko w Gminie Olszanka. Od tego czasu, zgodnie z oświadczeniem wicestarosty Jana Golonki, Miejski Sztab Zarządzania Kryzysowego przekształcił się w Sztab Powiatowy z uwagi na ponadgminny charakter zdarzenia. Podjęliśmy w tym czasie szereg działań celem ustalenia kto powinien zająć się utylizacją odpadów. Zgodnie z opinią straży pożarnej znajdujące się substancje miały charakter niebezpieczny więc mając na uwadze przepisy art. 232a §2 i §4 KPK wskazywałem prokuraturze, aby usunęła i zutylizowała niebezpieczne substancje w oparciu o w/w przepisy. Było to najszybsze potencjalne rozwiązanie z którego niestety prokuratura nie skorzystała. W dniu 08.02.2017r. Wojewoda Opolski, a 10.02.2017r. Starosta Brzeski rekomendowali inny sposób usunięcia odpadów poprzez zastosowanie trybu administracyjnego przewidzianego w ustawie o odpadach, który w skrócie polega na wydaniu decyzji administracyjnej i po jej niewykonaniu przez osobę na którą została wydana decyzja, podjęciu tzw. „wykonania zastępczego” tj. wywiezienia odpadów przez Gminę. Procedura administracyjna w tym przypadku nie była jednak dobrym rozwiązaniem, gdyż jak pokazuje doświadczenie innych samorządów trwa ona zazwyczaj wiele miesięcy, a ze względu na skład substancji należało działać jak najszybciej. Dlatego też na kolejnym spotkaniu u Wojewody w dniu 03 marca rekomendowano zastosowanie art. 19 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Tym niemniej wspólnie z Gminą Olszanka staliśmy na stanowisku, że skoro sytuacja kryzysowa miała miejsce w więcej niż jednej gminie organem właściwym do podjęcia działań jest Starosta Brzeski na podstawie identycznego w brzmieniu przepisu art. 17 tej samej ustawy. Na ostatnim spotkaniu u Wojewody w dniu 16 marca ostatecznie zadecydowano, że Gmina Brzeg i Gmina Olszanka same podejmą działania związane z wywozem i utylizacją odpadów natomiast Pan Wojewoda i Pan Starosta będą wspierać te przedsięwzięcia finansowo. Od 17 marca do 30 marca wyłoniliśmy wykonawcę, który wywiózł odpady do zakładu utylizacji. Uważam że jest to bardzo dobry wynik i nie sposób zgodzić się z opiniami, że można było wywieźć odpady jeszcze w styczniu lub lutym. Na jakiej podstawie skoro właściwe organy rekomendowały tryb administracyjny? Wywiezienie odpadów nie mogło się odbyć z pominięciem przepisów prawa i w sposób, który naraziłby Gminę Brzeg na zarzut nieuzasadnionych i zawyżonych kosztów wywozu i utylizacji odpadów. Przypomnieć należy, że to Gmina Brzeg „biła na alarm” ponieważ wiedza o zawartości pojemników nie pozwalała na zastosowanie długotrwałego postępowania administracyjnego w sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska naturalnego.

Sytuacja jaka miała miejsce była trudna do rozwiązania, niestandardowa i potwierdziła stare ludowe przysłowie „umiesz liczyć licz na siebie”. Celem zmniejszenia obciążenia dla budżetu jako  Gmina Brzeg złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 111 100,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wojewoda wstępnie zadeklarował wsparcie kwotą 50 000,00 zł, a z Powiatu Brzeskiego do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o kwocie dofinansowania.

Niezaprzeczalnym jest fakt, że jako pierwsi w regionie poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Dzisiaj łatwo przychodzi, już po rozwiązaniu problemu, formułować opinie nie znając wszystkich uwarunkowań i nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. Tym bardziej dziękuję wszystkim świadomym powagi sytuacji osobom i służbom- szczególnie Policji, Straży Pożarnej, pracownikom Urzędu Miejskiego zaangażowanym w rozwiązanie problemu za profesjonalne wypełnienie swoich obowiązków.  Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.

Jerzy Wrębiak

Burmistrz Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: