Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 lutego, 2015 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konkursie w zakresie turystyki

Treść artykułu

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Uchwała Nr LIX/421/2014 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 06 listopada 2014 roku)

Burmistrz Brzegu

ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki.

oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie
jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinasowanie, po zawarciu pisemnej umowy pomiędzy Gminą Brzeg a wybranym podmiotem- oferentem .

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych
zadań wynosi: do 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

I. Wymogi oferty:
1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji i nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.
3. Za poprawność i kompletność oferty , termin i miejsce jej złożenia odpowiada oferent.
4. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
5. Oferty należy składać wraz z załącznikami:
• aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego niezależnie kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (potwierdzający posiadanie osobowości prawnej i umocowanie osób go reprezentujących oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot),
• aktualny statut podmiotu.

II. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (upoważnienia muszą być dołączone do oferty),
2. jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji),
3. cele statutowe podmiotu muszą być zgodne z zadaniami, o które stara się podmiot, zadanie realizowane jest na terenie i na rzecz Gminy Brzeg oraz jej mieszkańców
4. dofinasowanie zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów jego realizacji,
5. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą oraz posiadanie zasobów rzeczowych (lokalowych i sprzętowych).

III. Rozliczenie dofinasowania:
1. Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na:
a) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania (przewodnik, opieka medyczna, wykłady, zajęcia praktyczne),
b) koszty przejazdu,
c) wynajem pomieszczeń i zakup sprzętu,
d) zakup nagród i materiałów biurowych do wykonania zadania,
e) usługi poligraficzne za afisze, plakaty, zaproszenia i dyplomy.

2.W zakresie udzielonej dotacji rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.
3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne będzie dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w realizacji zadania.

IV. Termin realizacji zadań: kwiecień– grudzień 2015 rok.
• Oferty należy składać do 9 marca 2015 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w zaklejonych, opisanych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2015– realizacja zadań w zakresie turystyki”.
• Otwarcie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
• Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

V. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania w 2014 roku wynosiły 3.000 złotych.

VI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Izabela Tkaczyk, inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, tel. 77 416 98 01.

VII. Formularz oferty dostępny jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 14 budynek A.

 

Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak
   

Nie zapomnij udostępnić: