Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 maja, 2014 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2014r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.05.2014 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

4)      Interpelacje i wnioski radnych.

5)      Polityka Gminy w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

6)      Omówienie funkcjonowania tzw. „uchwały śmieciowe” efekty i problemy.

7)      Ocena funkcjonowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg.

8)      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi ( druk nr 1 ),

b)       ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Brzeg (druk nr 2),

c)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 3),

d)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 4),

e)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 5),

f)        opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 6),

9)      Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

10)  Wolne wnioski i informacje.

11)  Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: