Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 kwietnia, 2014 Tytuł artykułu

Ważne dla rodziców. Pamiętaj o trwających zapisach do szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg!

Treść artykułu

 

 

Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów
dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
 
Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)   nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i   gimnazjum. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 20 ustawy o systemie oświaty).
 
Uczęszczanie do szkoły to zasadnicza treść obowiązku szkolnego nakierowana na ucznia.
Z obowiązkiem szkolnym ściśle wiążą się szczegółowe obowiązki rodziców (prawnych opiekunów dziecka), wymienione w art. 18 ust. 1 ustawy oświaty, min.:
a) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły – pkt 1,
b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne – pkt 2,
c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych – pkt 3.
 
Uwzględniając powyższe przypomina się rodzicom dzieci urodzonych w 2007  r.   i  w pierwszej połowie (tj. 1 styczeń – 30 czerwiec) 2008  r. oraz rodzicom dzieci, które w tym roku kończą szkolę podstawową o trwającej rekrutacji do brzeskich szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej:www.brzeg.podstawowe.vnabor.pl .
Rodzice kandydatów do szkół podstawowych  zamieszkałych w obwodzie szkoły, wypełniają w formie elektronicznej „Zgłoszenie kandydata do szkoły”.
Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły”. Mogą oni ubiegać się o miejsce w maksymalnie w 3 szkołach. We Wnioskach określają 1, 2 lub 3 szkoły wg preferencji.
Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Zgłoszenie lub Wniosek odręcznie. Zgłoszenie lub Wniosek w formie papierowej – można otrzymać w każdej szkole podstawowej. Podpisane Zgłoszenie – w formie papierowej – należy złożyć w szkole obwodowej .   Podpisany Wniosek – w formie papierowej – należy złożyć  w szkole pierwszej preferencji.
 
Ważne terminy dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych
 
Od  1 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 
do 25 kwietnia 2014 r. godz. 15.00

Zapisy w systemie i składanie wniosków/zgłoszeń  o przyjęcie do dyrektora szkoły. 

30 maja 2014 r. godz. 12.00

Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .

Od 30 maja 2014 r. godz. 12.00
do  6 czerwca 2014 r. godz. 15.00

Potwierdzanie woli zapisu do szkoły podstawowej.

12 czerwca 2014 r. godz. 12.00

Opublikowanie   listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.
 
Rekrutacja do brzeskich gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.brzeg-gim.edu.com.pl 
Rodzice kandydatów do gimnazjów  zamieszkałych w obwodzie szkoły, wypełniają w formie elektronicznej „Zgłoszenie kandydata do szkoły”.
Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły”. Mogą oni ubiegać się o miejsce w maksymalnie w 3 szkołach. We Wnioskach określają 1, 2 lub 3 szkoły wg preferencji.
Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Zgłoszenie lub Wniosek odręcznie. Zgłoszenie lub Wniosek w formie papierowej –   można otrzymać w każdym gimnazjum.   Podpisane Zgłoszenie – w formie papierowej – należy złożyć w gimnazjum obwodowym. Podpisany Wniosek – w formie papierowej – należy złożyć  w gimnazjum pierwszej preferencji.
 
Ważne terminy dla rodziców kandydatów do gimnazjów
 

Od 14 marca   2014  r. godz. 8.00
  Do 30 kwietnia 2014  r.  godz. 15.00

Zapisy w systemie i składanie wniosków/zgłoszeń  o przyjęcie do dyrektora szkoły. 

Od 27 czerwiec 2014  r. godz. 8.00
Do 3 lipca 2014  r. godz. 15.00

Składanie kopii świadectw i dokumentacji osiągnięć

4 lipca 2014  r. godz. 13.00

Opublikowanie listy kandydatów   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .

Od 4 lipca 2014r. godz. 13.00
Do 7 lipca 2014  r. godz. 15.00

Potwierdzanie woli zapisu do gimnazjum.

8 lipca 2014  r.  godz. 13.00

Opublikowanie   listy kandydatów   przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.
 

Z-ca Burmistrza Brzegu

 

St. Kowalczyk

Nie zapomnij udostępnić: