Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 lipca, 2013 Tytuł artykułu

Dofinansowanie do zakupu podręczników-informacja

Treść artykułu

 

 
ACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM
W 2013 r.- WYPRAWKA SZKOLNA
 
                      Dnia 18 lipca 2013 roku wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników                                      i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818)).
Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmuje się uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach:
– I–III lub V szkoły podstawowej,
– I–III lub V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
klasie:
-II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, -V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
-II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 
Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–4
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających i szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów                                                        z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                                                         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
 
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.
 
Pomoc przysługuje:
1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509),                                         z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
2) uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej                                           I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                                                                     o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
3) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa                                         w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z kryterium, o którym mowa                                       w pkt 3, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I–III i V szkoły podstawowej, klas I–III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy                          V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy II i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba uczniów obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.
Wartość pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych nie może przekroczyć kwoty:
– dla ucznia klasy I–III szkoły podstawowej,
– dla ucznia klasy I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
– dla ucznia:
a)słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I–III szkoły podstawowej lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 
– dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 
– dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

225 zł

– dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I–III szkoły podstawowej lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł;
 
– dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 25%kwoty 770 zł;

770 zł
 

– dla ucznia klasy V szkoły podstawowej,
– dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
– dla ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej;
– dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w klasach IV–VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania;

325 zł
 

– dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,   koszt ich nie może być wyższy niż 40 % kwoty 770 zł;

770 zł
 

– dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

350 zł
 

– dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50 %kwoty 607 zł;

607 zł
 

– dla ucznia klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;
– dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;

390 zł

– dla ucznia klasy II liceum ogólnokształcącego,
– dla ucznia dla ucznia  II technikum,
– dla ucznia klasy  V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
– dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
– dla ucznia klasy II liceum plastycznego,
– dla ucznia klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;
– dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w liceum ogólnokształcącym, klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznym, klasach VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasie III liceum profilowanego, technikum oraz klasie III technikum uzupełniającego;

445 zł
 
 
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego         lub rodziców zastępczych.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 5 września 2013 r.
Do wniosku należy dołączyć:
– Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie wysokości dochodów.
– W  przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych                                 w formie zasiłku stałego lub okresowego.
– W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy                                                                   I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych                             w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych                   w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
– W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 3 ust. 2Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818) zwanego dalej „rozporządzeniem”, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
– W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia,                                 do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów,                     o których mowa w § 3 ust. 2 i 6 rozporządzenia, oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
Po otrzymaniu listy uczniów, w tym listy uczniów szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia.
Dyrektor szkoły, po analizie wniosków dotyczących uczniów, o których mowa w § 3 ust. 6, 8 i 9 rozporządzenia, oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 7 rozporządzenia, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na pomoc, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1–3 rozporządzenia, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników                                   do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów                           z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów                                                                       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów dydaktycznych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa                         w § 4 rozporządzenia.
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów dydaktycznych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 4 rozporządzenia, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,                             w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym                         w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,                                   w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów dydaktycznych, jest faktura VAT wystawiona imiennie         na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie                        o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów dydaktycznych. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 rozporządzenia, do oświadczenia należy dołączyć informację    o rozliczeniu
wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.  
          W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty                                         i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym                                 lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                                             z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów dydaktycznych, dla grupy uczniów, koszt zakupu tych podręczników i materiałów dydaktycznych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym)                               do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 4 rozporządzenia, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne.
 
Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2013/2014, na stronie www.bip.brzeg.pl zakładka: „Ogłoszenia” oraz „struktura organizacyjna Urzędu Miasta”, „Biuro Oświaty”, a także w Biurze Oświaty Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12,                           49-300 Brzeg, pok. 309, tel. 77  416 99 53.

 

Nie zapomnij udostępnić: