Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 stycznia, 2013 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brzegu

Treść artykułu

 

                                                                                                              załącznik do zarządzenia Nr 1534/2012
                                                                                                                                                                                  Burmistrza Miasta z dnia 28.12.2012r
 
 
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRZEGU
z dnia 28.12.2012r roku
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; w związku z art.5 ust.3 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Nr XXXIV/208/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 
 
Burmistrz Miasta Brzegu
 
ogłasza otwarty konkurs:
 
dla podmiotów działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców z gminy miasto Brzeg, prowadzących działalność pożytku publicznego na  realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień:
 
zadanie 1:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla rodzin i osób uzależnionych od alkoholu – wysokość dotacji do 10.000,-zł.
zadanie 2:
                  zorganizowanie pomocy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym poprzez wspieranie działalności klubu abstynenta – wysokość dotacji do 18.000,- zł
zadanie 3:
zorganizowanie animacji lokalnej w formie streetworkingu dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym – wysokość dotacji do 15.000,-zł.
zadanie 4:
propagowanie zdrowego stylu życia oraz zagospodarowywanie czasu wolnego zwłaszcza dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych – wysokość dotacji do 10.000,-zł.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Brzeg a wybranym podmiotem – oferentem, według wzoru, stanowiącego załącznik do cytowanego poniżej  Rozporządzenia.
 
I        Wysokość dotacji na realizację zadania.
Łączna kwota zaplanowanej dotacji na rok 2013 wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 
II      Zasady przyznawania dotacji:
 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 2. Podstawą ubiegania o środki jest złożenie oferty w Urzędzie Miasta Brzegu w nieprzekracznym terminie do dnia 18 stycznia 2013 r. (w przypadku nadesłania oferty   pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 3. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 4. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotację musi dołączyć (oryginał lub kopię               potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego oraz w przypadku ofert   dotyczących organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych potwierdzone za zgodność z oryginałem zgłoszenie wypoczynku i program profilaktyczny, który będzie realizowany podczas wypoczynku.
 5. Dodatkowym dokumentem, wpływającym na ogólną ocenę oferty będzie opinia  właściwych jednostek samorządu terytorialnego na temat działalności podmiotu  ubiegającego się o dotację, w szczególności dotyczącą ilości, zakresu i skuteczności realizowanych wcześniej projektów.
 6. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Oferta nie spełniająca tego wymogu zostanie oceniona jako wadliwa i jako taka nie będzie rozpatrywana.
 7. Przewiduje się możliwość uzupełnienia oferty w terminie 3 dni od doręczonego wezwania do uzupełnienia.
 8. Oferty podmiotów, które nierzetelnie, nieterminowo, bądź też niewłaściwie rozliczyły otrzymaną w poprzednim roku dotację, nie będą rozpatrywane.
 9. Projekty, których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotacje środków nie będą rozpatrywane.
 10. Złożone oferty oceniane są według określonych kryteriów.
 11. Zarekomendowane przez zespół opiniujący oferty podmiotów zatwierdza Burmistrz Miasta Brzegu. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta Brzegu jest podstawą do zawarcia umowy na realizację zadania, której wzór stanowi załącznik do cytowanego rozporządzenia.
 12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 13. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do korekty kosztorysu (w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji).
 14. W przypadku ofert, dotyczących organizacji wypoczynku dla dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych, podmiot który otrzymał dotację jest zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć do Biura Spraw Społecznych i Zdrowia, listę dzieci zakwalifikowanych do wypoczynku. Wykaz dzieci może zostać zweryfikowany przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w celu potwierdzenia trudnej sytuacji dziecka.
III.    Termin i warunki realizacji zadania:
 
Termin realizacji zadań 1,2,3: od 1 lutego do 20 grudnia 2012 r.
Termin realizacji zadania 4: od 28 stycznia do 10 lutego 2012 r.
 
IV.    Termin i sposób składania ofert.
 
Oferty należy składać do 18 stycznia 2013 roku do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych , opisanych wg zadań wymienionych w ogłoszeniu i opieczętowanych kopertach z dopiskiem
  „Konkurs Ofert 2013 – realizacja zadania ………”
 
Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
 
Otwarcie ofert  nastąpi: 
22 stycznia 2013 r. o godz. 11.00.
 
V.      Kryteria oceny ofert:
 
1. Złożone oferty będą opiniowane przez komisję konkursową według określonych kryteriów:
Kryterium

Punktacja

Znaczenie realizacji projektu dla obiektywnych potrzeb adresatów projektu, określonych w przeprowadzonej przez podmiot diagnozie problemów, którego dotyczyła złożona oferta

0-5

Efektywność projektu:
                  stosunek ponoszonych nakładów finansowych i organizacyjnych do zamierzonych efektów,
                    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
                  ilość uczestników,
                  liczba kadry,
                    koszt udziału jednego uczestnika w powyższym projekcie

0-10
 

Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot (zaproponowana baza, kwalifikacje kadry, posiadane zasoby rzeczowe), dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia w realizacji zadań podobnego typu, wiarygodność oferenta – zwłaszcza dotychczasowe wyniki współpracy z Gminą Miasto Brzeg, przy uwzględnieniu podanych informacji

0-10

Stosunek wysokości wkładu własnego w kosztach ogólnych projektu oraz współudział innych źródeł finansowania (w tym rzetelność przedstawionego budżetu projektu)

0-3

Opinia właściwych jednostek samorządu gminnego lub powiatowego na temat działalności podmiotu

0-3

Atrakcyjność oferty (lokalizacja realizacji zadania, zaproponowana baza, warunki zapewnione uczestnikom, rodzaj i ilość imprez towarzyszących)

0-5

Zaproponowana kwota osobo/dnia (dotyczy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży)

            0-5

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania

                41
 
2.Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków komisji stanowi „ocenę oferty”.
3.Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 18 pkt. nie podlegają dofinansowaniu.
 
VI.      Informacja o realizacji zadań w 2012 roku.
 
Łączna kwota dofinansowania na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu wyniosła: 155.000,-zł w tym dla organizacji pozarządowych jako dotację przekazano kwotę: 155.000,-zł.
 
Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w BIP, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
 
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Zastępca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia tel. (077) 404 71 35
 
Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 1.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz
                                                                                                                                                                                                                                                            Wojciech Huczyński

 

 

Nie zapomnij udostępnić: