Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 listopada, 2012 Tytuł artykułu

Konkurs na stanowisko dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury

Treść artykułu

 

 

 
Burmistrz Miasta Brzegu
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury
w Brzegu
 
1.              Nazwa i adres instytucji kultury:
Brzeskie Centrum Kultury
ul. Mleczna 5
49-300 Brzeg
 
2.              Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    wykształcenie: wyższe o kierunku kulturalno-oświatowym,
3)    staż pracy – 5 lat, w tym przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub innych jednostkach prowadzących działalność kulturalną,
4)    znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,
5)    znajomość aktów prawnych:
a) ustawy o samorządzie gminnym,
b) ustawy o finansach publicznych,
c) prawo zamówień publicznych,
d) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
e) kodeksu postępowania administracyjnego,
f) ustawy o organizowaniu imprez masowych,
g) ustawy o ochronie danych osobowych,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia           publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
3.              Wymagania dodatkowe:
1)          umiejętności zarządcze i organizatorskie,
2)          doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,
3)          znajomość zasad finansów publicznych, w tym zakresie zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury,
4)          znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych (pozabudżetowych) na działalność instytucji,
5)          wysoka kultura osobista,
6)          samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność,
7)          umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
8)          umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 
4.              Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1)                    zarządzanie Brzeskim Centrum Kultury w Brzegu w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie Brzeskiego Centrum Kultury,
2)                    kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,
3)                      wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników zakładu,
4)                    dbanie o prawidłową gospodarkę finansową zakładu.
 
5.              Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)          forma zatrudnienia: powołanie na czas określony od dnia 02.01.2013r.,
2)          wymiar czasu pracy: pełny.
 
6.   Wymagane dokumenty:
1)          list motywacyjny z uzasadnieniem o ubieganie się na stanowisko dyrektora, podpisany własnoręcznie przez kandydata,
2)          życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
Dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
3)          oryginał kwestionariusza osobowego podpisany własnoręcznie przez kandydata,
4)          dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy (kserokopie świadectw pracy      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy,
5)          kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)          pisemna koncepcja funkcjonowania Brzeskiego Centrum Kultury (programowa, organizacyjna i finansowa), opracowana przez osobę przystępującą do konkursu.
7)            oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury,
8)          oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
9)          oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
11)  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu, 
12)  inne uwierzytelnione przez kandydata dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uznane przez kandydata za istotne,
13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
 
7. Dodatkowe informacje:
1)              Druk kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Brzegu (www.bip.brzeg.pl).
2)              Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury w siedzibie Brzeskiego Centrum Kultury w dniach: od 21 listopada 2012r. do 12 grudnia 2012r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -14.00). Osoba odpowiedzialna za udzielanie w/w informacji – Pani Grażyna Rogala – Główna księgowa Brzeskiego Centrum Kultury.
3)              Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu" na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg w terminie do dnia 19 grudnia 2012r. do godz. 15.15 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta w Brzegu).  
4)              Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą   rozpatrywane.
5)              Przewidywany termin rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych:
– otwarcie ofert kandydatów i weryfikacja przez Komisję dokumentów pod kątem pełnienia warunków formalnych i dopuszczenie do drugiego etapu postępowania konkursowego nastąpi dnia 20 grudnia 2012 roku.
-drugi etap postępowania konkursowego zostanie przeprowadzony w dniu 28.12.2012r.
– przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego 31.12.2012r.
6) Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Brzegu (www.bip.brzeg.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu (www.brzeg.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.
 
Z up. Burmistrza
                                                                                                                                                                                                                                                                Z-ca Burmistrza
                                                                                                                                                                                                                                                (-) Stanisław Kowalczyk
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: