Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 sierpnia, 2011 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konsultacjach

Treść artykułu

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 526/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą Nr XLVIII/471/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009 r. dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego, w zakresie wysokości projektowanej zabudowy, tj. zmiany zapisów § 25 ust. 2 pkt 5) oraz § 27 ust. 2 pkt 10) lit a), w/w uchwały.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.  
Opinie należy składać w terminie do dnia 05. września 2011 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.

 

Nie zapomnij udostępnić: