Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 marca, 2009 Tytuł artykułu

O b w i e s z c z e n i e

Treść artykułu

Burmistrza Miasta Brzegu
w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta Brzegu.

Na podstawie § 17 uchwały Rady Miejskiej w Brzegu nr XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzegu z późn. zm., Burmistrz Miasta Brzegu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia w dniach od 1 do 15 kwietnia 2009.

1. Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.
2. W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.
3. Mieszkańców Miasta Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.
4. W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.
5. Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do
niej dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.
6. W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej akcji w budynkach mieszkalnych – administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w obwieszczeniu.
7. Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały podlegają
odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.
8. Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu. 

                        Burmistrz Miasta 
                        Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: