Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 kwietnia, 2007 Tytuł artykułu

Oświadczenie

Treść artykułu

PR-0622-41/2007                      Brzeg, 19 kwietnia 2007 r.

W związku z kolejnym oświadczeniem, tym razem Przewodniczących Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta Brzeg informuje, że jest to jego ostatnia wypowiedź w kwestiach, o których mowa w tym oświadczeniu. Dalszych dyskusji w tej kwestii Burmistrz Miasta nie będzie prowadził, ze względu na zdecydowanie ważniejsze zadania i obowiązki, które ma do wykonania na rzecz miasta i jego mieszkańców.
W nawiązaniu zatem do ostatniego oświadczenia Przewodniczących Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta informuje:
• W poprzedniej kadencji nie było oświadczeń rzecznika prasowego Urzędu Miasta, dotyczących diet i kosztów korzystania z telefonów służbowych przez poprzedniego przewodniczącego Rady – pana Janusza Gila, ponieważ nie było także nieprawdziwych oświadczeń ze strony ówczesnego Przewodniczącego, takich jakie w mediach przedstawia pan Andrzej Ogonek, przewodniczący obecnej kadencji Rady Miejskiej. Jednocześnie należy dodać, że miesięczne koszty służbowych telefonów pana przewodniczącego Janusza Gila były o połowę niższe niż obecnego przewodniczącego Rady.
• Nieprawdziwe jest oświadczenie Przewodniczących Rady Miejskiej: „Uzależnienie terminu i miejsca posiedzeń od wcześniejszej zgody Burmistrza Miasta Wojciecha Huczyńskiego jest ograniczeniem tego prawa.” Zgodnie z obowiązującymi przepisami Statutu Miasta, dotyczącymi zwoływania Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – oświadczam, że Burmistrz Miasta nie uzależnia terminu i miejsca posiedzeń od wcześniejszej zgody Burmistrza Miasta. Jeżeli osoby organizują spotkanie, posiedzenie lub sesję w obiektach, będących we władaniu innych osób lub instytucji – nie mają żadnych powodów, aby konsultować to z Burmistrzem Miasta. Jednakże zrozumiałe i jasne jest, że wówczas na takie spotkanie należy uzyskać zgodę osób lub instytucji władających danym obiektem, szanując konstytucyjne prawo własności. Ze zdziwieniem zatem został przyjęty fakt tak dużego niezrozumienia przepisów i obowiązujących czysto kulturalnych i etycznych zachowań przez przewodniczących Rady Miejskiej obecnej kadencji pana Andrzeja Ogonka, pana Grzegorza Surdyki i pana Pawła Koryckiego, którzy jak widać tego podstawowego prawa nie znają.
• Zgodnie ze stwierdzeniem „Burmistrz, jest zobowiązany przepisem § 31 ust. 1 Statutu Miasta do zapewnienia warunków technicznych oraz ładu i porządku podczas sesji”, informujemy, że Burmistrz Miasta nigdy nie uchylał się od tego w żaden sposób i zamierza nadal spełniać sumiennie niniejszy obowiązek. Jednakże, jak widać z cytowanego przez Przewodniczących zapisu – to do Burmistrza Miasta należy zapewnienie warunków technicznych. Co jednak nie oznacza, że Burmistrz Miasta jest zobowiązany do spełniania kaprysów Przewodniczącego, a tego Burmistrz Miasta czynić nie zamierza.
• Oczywiście prawdą jest cytowany przez Przewodniczących „Przepis § 31 ust. 2 Statutu stanowi natomiast, że obsługę obrad sesji i radnych zapewnia Biuro Rady w uzgodnieniu z Przewodniczącym.” Należy jednak przypomnieć Przewodniczącym Rady Miejskiej, że ten przepis nie zobowiązuje pracowników Biura Rady do spełniania kaprysów radnych. Pracodawcą dla pracowników Biura Rady jest Burmistrz Miasta, o czym stanowi ustawa o samorządzie gminnym, a więc prawo wyższego rzędu niż Statut Miasta. Dziwi więc fakt, że pan Andrzej Ogonek, radny o ponad 16-letnim stażu, tego nie rozumie. Dodajmy, że w tej kadencji dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, że np. Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego już dwukrotnie prowadził Komisję ponad 6 godzin, co doprowadziło do tego, że obsługujący tę Komisję pracownik pracował ponad 12 godzin w ciągu dnia, a to z kolei świadczy o łamaniu przepisów prawa pracy. Za łamanie przepisów prawa pracy odpowiada Burmistrz Miasta, a nie Przewodniczący Rady czy Przewodniczący Komisji. Ale jak widać, zarówno Przewodniczący Rady, jak i niektórzy Przewodniczący Komisji nie chcą przyjąć do wiadomości, że oprócz Statutu Miasta obowiązuje również Kodeks Pracy, za stosowanie którego odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta.
Burmistrz Miasta Brzeg respektuje prawo radnych do samodzielnego działania i nie ma zamiaru wpływać w najmniejszy sposób na ich decyzje. Jednakże o nieznajomości przepisów prawa, etyki oraz dobrych obyczajów, świadczą dotychczasowe zachowania niektórych radnych, którzy lekceważą (być może zupełnie nieświadomie) ustawę o samorządzie gminnym, Kodeks Pracy, a także organ wykonawczy, jakim jest Burmistrz Miasta. Radni Ci samowolnie wydają dyspozycje (wbrew obowiązującemu prawu i woli pracodawcy) pracownikom Urzędu Miasta, którymi są pracownicy Biura Rady. Również samowolnie korzystają z pomieszczeń Ratusza Miejskiego, za który to obiekt odpowiada Burmistrz Miasta, jako organ wykonawczy gminy.
Reasumując, Radni mogą spotykać się w terminach i miejscach ustalonych przez siebie bez jakiejkolwiek zgody Burmistrza Miasta. Jeżeli jednak będą chcieli spotykać się w Ratuszu Miejskim, winni to po prostu uzgodnić z dysponentem tego obiektu, którym jest Burmistrz Miasta. W przeciwnym wypadku pomieszczenia te mogą być już wcześniej przez kogoś zajęte, natomiast – zwłaszcza po godzinach pracy Biura Rady – pomieszczenia te mogą być już zamknięte. Ponadto, jeżeli radni chcą by obsługę posiedzeń zapewniło Biuro Rady, winni to uzgodnić z Burmistrzem Miasta, który to jako pracodawca odpowiada za czas pracy pracowników Biura Rady. Jeżeli więc radni nie chcą korzystać z obiektów, za które odpowiada Burmistrz Miasta i nie potrzebują obsługi ze strony pracowników Biura Rady to nie muszą uzgadniać terminu i miejsca posiedzeń z Burmistrzem Miasta.
Ponownie przypominamy, że funkcja Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji czy funkcja radnego nie upoważnia do łamania konstytucyjnego prawa własności, ustawy o samorządzie gminnym czy też Kodeksu Pracy. Na straży wykonywania stanowionego prawa stoi i będzie stał Burmistrz Miasta, bez względu na opinie i oświadczenia Przewodniczących Rady Miejskiej.
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: