Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 stycznia, 2007 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE

Treść artykułu

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu PIW.DN.47/293/2006 z dnia 27.12.2006 r. przypomina się że od 1 stycznia 2006 r. obowiązuje Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz. Stosownie do art. 9 oraz art. 18 przedmiotowego Rozporządzenia wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu, dystrybucji pasz zobowiązane były do 1 stycznia 2006 r. powiadomić organ właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze prowadzenia działalności po tej dacie.
Wg definicji w przedmiotowym Rozporządzeniu „podmiotu działającego na rynku pasz” oraz „produkcji pierwotnej pasz” obowiązek powiadomienia obejmuje również rolników wytwarzających produkty, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt (w tym producentów zbóż) oraz przedsiębiorców wytwarzających produkty odpadowe przemysłu rolno-spożywczego stosowane w żywieniu zwierząt.
Przepisów Rozporządzenia nie stosuje się do wytwarzania pasz i żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności konsumowanej w gospodarstwie, w którym te zwierzęta są utrzymywane oraz zwierząt nie przeznaczonych do produkcji żywności.
Wobec powyższego przypomina się zainteresowanym podmiotom o obowiązku zgłaszania przez podmioty działające na rynku pasz swojej działalności na każdym jej etapie tj. od produkcji pierwotnej pasz do wprowadzania paszy do obrotu włącznie.
Wzór zgłoszenia podmiotu działającego na rynku pasz oraz informacja dot. zasad postępowania przy zakupie mączki mięsno-kostnej z przeznaczeniem do zastosowania jako polepszacze gleby dostępne są w Urzędzie Miasta w Brzegu pok.211 budynek „B” w poniedziałek w godz. 8-16 oraz od wtorku do piątku w godz. 7-15. 

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: