Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 września, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 17.06.2021 r, 08.07.2021, 10.08.2021, 13.08.2021 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Ocena wyników finansowych spółek miejskich za rok 2020.
7. Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2021 r.
8. Wnioski do budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022 ( za 2020 rok).
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2020/2021
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok ( druk nr 1),
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 2),
c) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Wrocławskiej w Brzegu” ( druk nr 3),
d) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 4 ),
e) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg ( druk nr 5 ),
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną , zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski ( druk nr 6 ),
g) zmiany Uchwały Nr XXIV/293/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 45 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 7 ),
h) zmiany Uchwały Nr XXIV/298/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 8),
i) zmiany Uchwały Nr XXVII/333/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-katolickiej Parafii p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, , dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 9 ),
j) uchylenia uchwały Nr XLV/595/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia od Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Ptasiej oraz prawa własności nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza ( druk nr 10 )
k) określenia liczby i powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz uchwalenia Regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej ( druk nr 11 ),
l) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 12 ),
m) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 13 ),
n) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 14 ),
o) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 15 ),
p) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 16 ),
q) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk nr 17 ),
r) zaliczenia odcinka drogi Lekarskiej w Brzegu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej ( druk nr 18 ),
s) zaliczenia działki nr 34/1 przy ul. Strzeleckiej w Brzegu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej ( druk nr 19 ),
t) wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu w zamian za objęcie udziałów w spółce ( druk nr 20),
u) wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu w zamian za objęcie udziałów w spółce ( druk nr 21),
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: