Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 września, 2021 Tytuł artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu

Treść artykułu

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Brzegu

w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu.

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XV/168/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg, Burmistrz Brzegu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia w dniach od 1 do 15 października 2021 r.

1. Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.
2. W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.
3. Mieszkańców Gminy Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.
4. W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.
5. Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do niej dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.
6. W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej akcji w budynkach mieszkalnych – administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w obwieszczeniu.
7. Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały podlegają
odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.
8. Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Kostrzewa

Nie zapomnij udostępnić: