Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 sierpnia, 2021 Tytuł artykułu

Komunikat dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów realizujących obowiązek nauki Rok szkolny 2021/2022

Treść artykułu

Komunikat dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów realizujących obowiązek nauki

Rok szkolny 2021/2022

 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: ”Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa ”.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi nauki do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie.

Mając na uwadze realizację art. 35 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe prosimy rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci zamieszkują Gminę Brzeg i uczęszczają do szkół ponadpodstawowych lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2021 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15 – 18 lat (zaświadczenie ze szkoły lub powiadomienie na załączonym druku).

–  Druk powiadomienia do pobrania w Urzędzie Miasta Brzegu w Biurze Oświaty pok. 301, ul. Robotnicza 12, w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Brzegu oraz na stronie BIP Gminy Brzeg.

–  Powiadomienie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć  w Urzędzie Miasta Brzegu w Biurze Podawczym, ul. Robotnicza 12.

W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Burmistrza Brzegu.

 

 

 

z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski

Nie zapomnij udostępnić: