Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 lipca, 2021 Tytuł artykułu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor pełniący funkcję gminnego koordynatora programu ochrony powietrza w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Treść artykułu

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2115/2021
Burmistrza Brzegu
z dnia 07 lipca 2021 r.

URZĄD MIASTA W BRZEGU
ul. Robotnicza 12
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
PODINSPEKTOR PEŁNIĄCY FUNKCJĘ GMINNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA
w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
2) wykształcenie wyższe, min. licencjackie, inżynierskie, na kierunkach: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, energetyka lub pokrewne,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość przepisów prawa w zakresie:
a) ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza,
b) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawy o samorządzie gminnym,
d) ustawy o pracownikach samorządowych,
e) ustawy o ochronie danych osobowych,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziana specjalizacja z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza,
2) mile widziany odbyty roczny staż pracy na stanowisku z zakresem merytorycznym związanym z ochroną środowiska,
3) biegła obsługa komputera,
4) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
5) umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych,
6) umiejętność pracy pod presją czasu,
7) odpowiedzialność za powierzone zadania,
8) umiejętność rozwiązywania problemów,
9) umiejętność redagowania pism urzędowych,
10) umiejętność pracy w zespole,
11) obowiązkowość, staranność, systematyczność, sumienność, operatywność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem,
2) utworzenie gminnego programu ochrony powietrza,
3) aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie,
4) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
5) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego,
6) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
7) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
8) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
9) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
10) współpraca z władzami gminy, stanowiąca wsparcie Burmistrza w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,
11) współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, organizacjami pozarządowymi, policją lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,
12) monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
13) przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO,
14) stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE,
15) zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP
w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zindentyfikowanymi ryzykami,
16) współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi
w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.),
17) aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
18) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
19) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w zakresie realizowanych zadań,
20) egzekwowanie prawidłowego stanu formalno-prawnego dotyczącego ochrony środowiska od osób fizycznych oraz pouczanie jednostek, instytucji i innych organizacji w przypadku naruszenia przez nie przepisów związanych z ochroną środowiska,
21) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, przeznaczonych do badań statystycznych, statystyki publicznej w obowiązujących formach i terminach,
22) prowadzenie spraw kancelaryjnych w zakresie wynikającym z niniejszego zakresu czynności,
23) współdziałanie z pozostałymi Biurami Urzędu, organami rządowej administracji ogólnej, gminnymi jednostkami administracyjnymi oraz innymi instytucjami w celu realizacji przypisanych zadań,
24) przestrzeganie regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego Urzędu, instrukcji kancelaryjnej i instrukcji obiegu dokumentów księgowych,
25) wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Brzegu,
26) przestrzeganie tajemnicy informacji niejawnych stanowiących tajemnicą służbową,
27) przygotowanie niezbędnych materiałów dotyczących zleceń na udzielenie zamówień publicznych, min.: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz zleceń i in.,
28) nadzór nad efektywnym wykorzystaniem środków finansowych z budżetu miasta,
29) przygotowanie stosownej dokumentacji oraz innych niezbędnych materiałów dotyczących udzielania zamówień publicznych,
30) opracowywanie i prezentacja projektów uchwał, sprawozdań, strategii, analiz, opinii
i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej Brzegu,
31) prowadzenie bieżącej realizacji wydatków budżetowych,
32) planowanie zadań budżetowych,
33) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zaplanowanych zadań oraz wykonania budżetu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (w przypadku zatrudnienia osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy). Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2021 r.
2) wymiar czasu pracy: pełny wymiar,
3) miejsce świadczenia pracy: Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska zlokalizowane
w budynku Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, który nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Brzegu,
5) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

5. Informacja na temat wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
List motywacyjny, CV oraz klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego) – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia,
6) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu (jeśli kandydat takowe posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz informacja
o przetwarzaniu danych (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
11) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
12) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
30 lipca 2021 r. do godz. 15:15 (decyduje data wpływu do Urzędu, nie data nadania!) pod adresem:

Urząd Miasta w Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
– Podinspektor pełniący funkcję Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powierza
w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta w Brzegu”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni pisemnie o terminie
i miejscu rozpoczęcia II etapu konkursu.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (budynek A pok. 104) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.brzeg.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (77) 416 04 95 lub (77) 416
85 74.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.brzeg.pl.) oraz na tablicy informacyjnej nr 15 Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg (obok pokoju nr 104 I piętro – budynek A).

Burmistrz
Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: