Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 kwietnia, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 r o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wręczenie nagrody w plebiscycie „Złote Kotwice”
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.02.2021 i 08.04.2021 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli dotyczącej termomodernizacji PSP nr 1 w Brzegu, w której zostały wykonane między innymi prace wykonania wentylacji.
8. Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego w mieście w tym działalność Straży Miejskiej.
9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
10. Informacja na temat podjętych działań w zakresie wykorzystania i rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w tym placów zbaw na terenie Gminy Brzeg.
11. Analiza działalności ZNM za 2020 r.
12. Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok ( druk nr 1),
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 2 ),
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Wrocławskiej w Brzegu ( druk nr 3),
d) przekazania środków finansowych dla Policji ( druk nr 4),
e) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ( druk nr 5),
f) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości, obejmującej działkę gruntu nr 278, położonej w Brzegu przy ul. Kwiatowej 21 ( druk nr 6 ),
g) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Wrocławskiej, obejmującej działkę gruntu nr 191. ( druk nr 7 ),
h) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Rybackiej, obejmującej działkę gruntu nr 326/1 ( druk nr 8 ),
i) odpłatnego nabycia od Powiatu Brzeskiego udziału w prawie współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ulicy Robotniczej 12 oraz ustanowienia hipoteki ( druk nr 9 ),
j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg ( druk nr 10 ),
k) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ofiar Katynia 23 w Brzegu oraz inwestycji towarzyszącej ( druk nr 11 ),
l) udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 12 ),
m) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2021 ( druk nr 13 ),
n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Plac Drzewny, Krakusa, Błonie, Grobli, F. Krzyszowica, Rybackiej, Kombatantów, Wita Stwosza, Fabrycznej, Nysańskiej, Szkolnej, Wł. Łokietka, Powstańców Śląskich, Kamiennej i Księcia Jerzego II Piasta, Kombatantów, Wita Stwosza, Fabrycznej i Starobrzeskiej ( druk nr 14 ),
o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1 Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej ( druk nr 15 ),
p) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego ( druk nr 16 ),
q) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu ( druk nr 17 ),
r) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Skarbimierz na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, z terenu Gminy Skarbimierz ( druk nr 18 ),
s) sprawiania przez Gminę Brzeg pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych ( druk nr 19 ),
t) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Brzegu ( druk nr 20 ),
u) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2021 -2025 ( druk nr 21 ),
v) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 22 ),
w) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy ( druk nr 23 ),
x) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy ( druk nr 24 ),
y) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy ( druk nr 25 ),
z) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk nr 26),
aa) opinii dotyczącej częściowego umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 27 ),
bb) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Brzeg Południe, arkusz mapy 3 stanowiącego działki nr 51/1 i nr 51/2, przy ul. Ptasiej ( druk nr 28 ).
cc) wyznaczenia przez Radę Miejską Brzegu kierunku działania Burmistrza Miasta w sprawie dotyczącej rozbudowy krytej pływalni oraz budowy otwartego kąpieliska w Brzegu przy ul. Wrocławskiej. ( druk nr 29 ).
14 Wolne wnioski i informacje.
15 Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: