Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021 r.o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Wniosek radnego Tomasza Wikieł o podjęcie prac nad wyjaśnieniem sprawy dotyczącej termomodernizacji PSP nr 1 w Brzegu, w której zostały wykonane m.in. prace wykonania wentylacji.
5. Wniosek radnej Jadwigi Kulczyckiej o przeprowadzenie kontroli w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w zakresie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg w tym również lokali przyznanych do remontu za lata 2018, 2019, 2020 i 2021.
6. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 17.12.2020r i 04.02.2021 r.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Miejskiej za rok 2020.
10. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Stałych za rok 2020.
11. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2021 rok.
12. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
13. Przedstawienie wykazu podmiotów wyznaczonych do korzystania z pomocy świadczonej przez osoby skazane.
14. Przedstawienie projektu optymalizacji układu linii i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Brzegu.
15 Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( druk nr 1),
b) zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ( druk nr 2),
c) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok ( druk nr 3),
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg ( druk nr 4),
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk nr 5),
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg ( druk nr 6),
g) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 7),
h) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 8),
i) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 9),
j) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 10),
k) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 11),
l) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 12),
m) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 13),
n) przyjęcia apelu dotyczącego uwzględnienia programu inwestycyjnego pn. „Szansa dla młodych – rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Brzegu poprzez budowę skateparku wraz z pumptruckiem przy ul. Oławskiej w Brzegu oraz budowę kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu”, jako priorytetu budżetowego do realizacji przez Gminę Brzeg w latach 2021 – 2023. ( druk nr 14),
16 Wolne wnioski i informacje.
17 Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: