Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Rekrutacja na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Biurze Budownictwa i Inwestycji

Treść artykułu

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1808/2021

Burmistrza Brzegu

z dnia 11 lutego 2021

URZĄD MIASTA W BRZEGU

ul. Robotnicza 12

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • wykształcenie średnie – technik elektryk lub wyższe techniczne – inżynier elektryk, inżynier budownictwa,
 • co najmniej 5-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
  1. ustawy Prawo energetyczne,
  2. ustawy Prawo budowlane,
  3. ustawy Prawo zamówień publicznych,
  4. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  5. ustawy o samorządzie gminnym,
  6. ustawy o pracownikach samorządowych,
  7. ustawy o ochronie danych osobowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • obsługa komputera oraz programów finansowo-księgowych,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obowiązkowość, staranność, systematyczność, sumienność, operatywność, komunikatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • nadzór nad bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów komunalnych dotyczący oświetlenia ulicznego dróg gminnych, skwerów i parków Gminy Brzeg – słupów oświetleniowych, opraw, szafek złączowo-pomiarowych,
  • nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Brzeg,
  • dokonywanie bieżących i okresowych przeglądów urządzeń oświetleniowych oświetlenia ulicznego,
  • prowadzenie ewidencji opłat za zużytą energię elektryczną przez oświetlenie uliczne
   i sygnalizację świetlną,
  • nadzór nad przygotowaniem oraz wdrożeniem programu zaopatrzenia miasta
   w energię elektryczną, ciepło i gaz,
  • współdziałanie i współpraca w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną
   i gaz ziemny z dostawcami tych mediów,
  • nadzór i organizowanie całokształtu spraw związanych z dostawą energii elektrycznej do wszystkich jednostek Gminy Brzeg,
  • nadzór i organizowanie całokształtu spraw związanych z oświetleniem świątecznym Miasta Brzegu,
  • nadzór i organizowanie całokształtu spraw związanych z inwestycjami w zakresie oświetlenia ulicznego, na skwerach i parkowego na terenie Gminy Brzeg,
  • rozliczanie finansowe prowadzonych zadań w ramach wydatków majątkowych
   z budżetu oraz wystawianie dla celów ewidencji księgowej Urzędu dowodów „OT”,
  • nadzór nad efektywnym wykorzystywaniem środków finansowych z budżetu przeznaczonych na cele remontowe i bieżące utrzymanie oraz prowadzenie rejestru wydatków budżetowych,
  • prowadzenie stałej kontroli realizacji zadań oraz ich poprawności w świetle zawartych umów z podmiotami gospodarczymi,
  • organizowanie oraz uczestnictwo w odbiorach okresowych wykonywanych przez wykonawców usług oraz robót budowlanych i remontowych,
  • współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie ścigania sprawców dewastacji na mieniu komunalnym nadzorowanym przez Biuro Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Brzeg,
  • opracowywanie projektów uchwał, sprawozdań i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej Brzegu i jej Komisji z zakresu powierzonych obowiązków do wykonania spraw i zadań,
  • prowadzanie spraw wynikających z zakresu obowiązków pozostałych pracowników Biura w przypadku ich nieobecności w pracy,
  • współdziałanie z pozostałymi Biurami Urzędu, organizacjami rządowej administracji ogólnej, gminnymi jednostkami administracyjnymi oraz innymi instytucjami w celu realizacji powierzonych zadań,
  • przygotowywanie materiałów umożliwiających udzielenie odpowiedzi na zapytania
   i wnioski Radnych Rady Miejskiej w zakresie wynikającym z prowadzonych zadań,
  • opracowywanie dokumentacji przetargowej na roboty, usługi i dostawy prowadzone przez Biuro Budownictwa i Inwestycji w celu przygotowania ogłoszenia przetargu przez Biuro Organizacyjno-Prawne Urzędu Miasta,
  • uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowych Urzędu Miasta,
  • sporządzanie planu zamówień publicznych,
  • sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonania budżetu i zamówień publicznych wynikających z obowiązujących w Urzędzie ustaleń.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (w przypadku zatrudnienia osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy). Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień  2021 r.
  • wymiar czasu pracy: pełny wymiar,
  • miejsce świadczenia pracy: Biuro Budownictwa i Inwestycji zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, który nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
   w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.
   z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Brzegu,
  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 1. Informacja na temat wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

List motywacyjny, CV oraz klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego) – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy potwierdzające staż pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego ogłoszenia,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz informacja
  o przetwarzaniu danych (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12.03.2021 r. do godz. 15:15 (decyduje data wpływu do Urzędu, nie data nadania!) pod adresem:

 

Urząd Miasta w Brzegu

ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– Inspektor w Biurze Budownictwa i Inwestycji

Urzędu Miasta w Brzegu”.

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu rozpoczęcia II etapu konkursu.

Z  Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (budynek A  pok. 104) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.brzeg.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (77) 416 08 74 lub (77) 416 85 74.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.brzeg.pl.) oraz na tablicy informacyjnej nr 15 Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg (obok pokoju nr 104 I piętro – budynek A).

 

                                                                                                     Burmistrz

(-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: