Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Treść artykułu

Bez Tytu UOd 5 stycznia 2021 roku, zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r., poz.11), najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Ten rodzaj świadczenia jest skierowany wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu i podnajmu, których gospodarstwo domowe w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, osiągnęło dochód o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 roku. Dopłaty do czynszów są przyznawane razem z dodatkiem mieszkaniowym jako jego część. W związku z powyższym, dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, który spełni równocześnie warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2133.).

 

Warunki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu:

  1. spełnianie warunków do przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego,
  2. obniżenie dochodów tj. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
  3. wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.)
  4. wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu powinien zostać złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

Wymagane dokumenty:

– wniosek z adnotacją: wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

– załączoną do wniosku deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego  uzyskanych w okresie trzech  miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

– oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu tj. że ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

– dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wg stanu na dzień:

  • złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu oraz
  • według stanu na 14 marca 2020 r.

Informacje w sprawie dopłat oraz wnioski można uzyskać w Urzędzie Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój 14 budynek B telefon kontaktowy: 77 416-99-58, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej :

Link: https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_637-637

Nie zapomnij udostępnić: