Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 grudnia, 2020 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu 

 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.11.2020r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza (druk nr 1):
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  2. odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
  3. odczytanie stanowiska Burmistrza Brzegu w sprawie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
  4. dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu;
  5. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 2),
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok ( druk nr 3),
  2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 4 ),
  3. wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 5),
  4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na rok 2021 ( druk nr 6),
  5. wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzeg na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (druk nr 7),
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 8),
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

     Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: