Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 września, 2020 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Mariusza Andruchowicza

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września 2020 roku o godz. 9.00 w Ratuszu

odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad :

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Sochę postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 1 września 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Brzegu.
 3. Odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Sochę postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 9 września 2020 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez Panią Ewę Aleksandrę Kozioł.
 5. Wnioski do porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.06.2020r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu:
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu ( druk nr 1 ),
 12. uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Brzegu. ( druk nr 2),
 13. Ocena wyników finansowych spółek miejskich za 2019 rok.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2020.
 15. Wnioski do budżetu Gminy na 2021 rok .
 16. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022.
 17. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 18. zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok ( druk nr 3 ),
 19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg ( druk nr 4 ),
 20. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzeg porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia ( druk nr 5 ),
 21. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej” na lata 2018-2022 ( druk nr 6 ),
 22. zmiany Uchwały Nr XVII/200/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 6 w Brzegu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ( druk nr 7 ),
 23. zmiany Uchwały Nr XX/223/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 8 ),
 24. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ptasiej 2 w Brzegu oraz inwestycji towarzyszącej ( druk nr 9),
 25. zmiany uchwały z dnia 27 lutego 2020r. Nr XVII/205/20 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg ( druk nr 10),
 26. zmiany uchwały z dnia 16 grudnia 2016 r. nr XXVIII/314/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 11),
 27. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umów ( druk nr 12),
 28. opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 13),
 29. opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 14),
 30. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Rybackiej, obejmującej działki gruntu nr 385/1 i 348/4 ( druk nr 15),
 31. sprzedaży, stanowiącego własność Gminy Brzeg, lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 1 w Brzegu. ( druk nr 16),
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Brzegu 

Mariusz Andruchowicz

Nie zapomnij udostępnić: