Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 września, 2020 Tytuł artykułu

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16 – 18 lat rok szkolny 2020/2021

Treść artykułu

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: ”Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa ”.

   Po ukończeniu szkoły podstawowej/gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. z 2018 r. poz. 996) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka w wieku 16-18 lat do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie.

   Mając na uwadze realizację art. 35 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe prosimy rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci zamieszkują Gminę Brzeg i uczęszczają do szkół ponadpodstawowych lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2020 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16 – 18 lat (zaświadczenie ze szkoły lub powiadomienie na załączonym druku).

–  Druk powiadomienia do pobrania w Urzędzie Miasta Brzegu w Biurze Oświaty pok. 301, ul. Robotnicza 12 oraz na stronie BIP Gminy Brzeg.

–  Powiadomienie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć  w Urzędzie Miasta Brzegu na Biurze Podawczym, ul. Robotnicza 12.

   W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Burmistrza Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: