Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 czerwca, 2020 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 9.00 w Ratuszu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.02.2020r., 08.05.2020r. i 05.06.2020r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2019 rok:
a) wystąpienie Burmistrza,
b) debata nad raportem,
c) przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzegu wotum zaufania.
( druk nr 1)
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2019 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
b) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2019 rok,
c) dyskusja,

d) przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2019 rok,
e) stanowisko Burmistrza do Opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2019 rok,
f) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 r. Burmistrzowi Brzegu,
g) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu;
h) dyskusja;
i) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2019 rok ( druk nr 2),
j) przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu ( druk nr 3),
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok ( druk nr 4),
b) wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie spółki Miejski Zarząd Mienia Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu przez spółkę Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu ( druk nr 5),
c) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości, obejmującej działkę gruntu nr 545, położonej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II nr 3 oraz wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków ( druk nr 6),
d) udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 7),
e) udzielenia dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu ( druk nr 8),
f) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2020/2021 ( druk nr 9),
g) zmiany uchwały z dnia 27 lutego 2020 r. Nr XVII/205/20 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg ( druk nr 10),
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk nr 11),
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg ( druk nr 12),
j) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 13),
k) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 14),
l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu stanowiącej własność Gminy Brzeg ( druk nr 15),
m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 16),
n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu stanowiącej własność Gminy Brzeg ( druk nr 17),
o) zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu ( druk nr 18),
9. Wnioski radnego Grzegorza Surdyki o skontrolowanie danej sprawy tj;
a) Wniosek nr 1:
– Wydatkowanie środków publicznych przez Urząd Miasta w Brzegu z tytułu publikowania wszelkich materiałów informacyjnych, promocyjnych w mediach (prasa, radio, telewizja, inne) w 2019r. Weryfikacja faktur VAT (rachunków) zapłaconych usługodawcom z tytułu przedmiotowych usług oraz wszystkich umów zawartych przez Urząd Miasta na te usługi, również tych podpisanych w czwartym kwartale 2018r., których realizacja nastąpiła w roku budżetowym 2019,
b) Wniosek nr 2:
-Zestawienie pracowników Urzędu Miasta w Brzegu, którym w roku budżetowym 2019 został przyznany dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz zostały przyznane nagrody na podstawie art. 36 ust. 4, 5 oraz 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Zestawienie kwot w ujęciu miesięcznym przyporządkowane osobom, które otrzymały przedmiotowe dodatki i nagrody. Przedstawienie argumentacji, na podstawie, której poszczególnym pracownikom został przyznany dodatek specjalny lub nagroda.
10.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
11. Informacja na temat naboru do miejskiego żłobka, samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
12. Informacja na temat stanu, wykorzystania oraz planów rozwoju obiektów sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez MOSiR Brzeg.
13. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych w 2019 roku oraz przydzielonych środkach na 2020 rok.
14. Informacja na temat placów zabaw- potrzeby i planowane inwestycje w 2020 r.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu ( druk nr 19),
16. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu ( druk nr 20),
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Dariusz Socha

Nie zapomnij udostępnić: