Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 września, 2019 Tytuł artykułu

Oferta organizacji pozarządowej działającej w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz uczniów z terenu Gminy Brzeg

Treść artykułu

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz uczniów z terenu Gminy Brzeg, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie narkomanii.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób jak wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: spz@brzeg.pl w terminie do 03.10.2019 r.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza
                                                                                                       Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski 

Nie zapomnij udostępnić: