Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 lipca, 2019 Tytuł artykułu

Informacja o programie Dobry Start

Treść artykułu

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek  składa  się  w  urzędzie  gminy  lub  miasta  właściwym  ze  względu  na  miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 2019 r., online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,  natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Urzędzie Miasta Brzegu, ul. Robotnicza 12, w:

Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia

pokój nr 7 budynek A

telefon kontaktowy 77 416 99 58

lub 77 416 99 81

w godzinach od 8:00 do 14:00

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Nie zapomnij udostępnić: