Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 lipca, 2018 Tytuł artykułu

Rewitalizacja terenów zielonych w Brzegu- podpisano umowy na realizację zadania

Treść artykułu

W dniu 18 lipca 2018 roku w gabinecie burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka doszło do podpisania umów na realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dotyczącego Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Projekt podzielono na 2 zasadnicze części:

1. „Zagospodarowanie nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej pomiędzy ul. Kamienną i Piastowską wraz z dojściami od strony ul. Piastowskiej, B. Chrobrego, Kamiennej i Powstańców Śląskich w Brzegu, jako parku miejskiego”. Wykonawcą inwestycji jest Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „ JARZĄBEK” Spółka Jawna z siedzibą w Brzegu przy ul. Korfantego 33. Wartość całego przedsięwzięcia zamknie się kwotą 2.491.800,00 zł brutto.
2. „Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Wolności w Brzegu”, „Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego, Parku im. Bolesława Chrobrego, Parku nad Odrą i skweru przy pl. Bramy Wrocławskiej w Brzegu” oraz „Rewaloryzacja zieleni przy gminnych ciągach komunikacyjnych i pobocznych zespołach zieleni w Brzegu”, wykonawcą tej części inwestycji został PARK-M POLAND Sp. z o.o. mającym siedzibę w Starym Sączu przy ul. Piaski 12. Łączna wartość realizacji wszystkich części przedsięwzięcia wyniesie 5.465.545,11 zł brutto.

Zadanie będzie prowadzone w cyklu dwuletnim tj. od lipca 2018r. do września 2019r. i stanowi logiczną kontynuację prac dotychczas prowadzonych na terenie parków miejskich w zakresie remontu infrastruktury. Gmina Brzeg uzyskała zwiększone dofinansowanie do zadania dzięki czemu udział środków UE w zadaniu wynosi 85%. Montaż finansowy projektu wygląda następująco:

1. Planowana całkowita wartość projektu: 8.202.700,85 zł,
2. Dofinansowanie ze środków UE: 6.972.295,72 zł,
3. Środki własne Gminy Brzeg: 1.230.405,13 zł.

Realizacją projektu będzie zarządzała Jednostka Realizująca Projekt, składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego w Brzegu, zaś pełnomocnikiem ds. realizacji projektu będzie Bartłomiej Kostrzewa- Z-ca Burmistrza Brzegu.

Projekt w liczbach:
– nasadzenia odtwarzające i uzupełniające w postaci drzew- 807 szt.,
– nasadzenia krzewów i runa parkowego- 218.350 szt.,
– odtworzenie trawników na obszarze- 32.495 ha,
– cięcia dostosowawcze drzew i krzewów w tym pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew
i krzewów,
– wycinka samosiewów oraz drzew suchych,
– utworzenie ponad 3 hektarowego nowego terenu parkowego odtwarzającego dawną fosę
między ulicami Kamienna i Piastowska ze ścieżkami, oświetleniem, małą architekturą, tym
samym zwiększy się powierzchnia parków miejskich w Brzegu o ponad 3 ha,
– łączna powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni wyniesie 84,4980 ha.

 

Nie zapomnij udostępnić: