Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 kwietnia, 2018 Tytuł artykułu

Oświadczenie burmistrza Brzegu w sprawie referendum

Treść artykułu

Brzeg, dnia 17 kwietnia 2018 roku

Chciałbym poinformować Mieszkańców Brzegu, że w dniu 16 kwietnia 2018 wpłynął do Urzędu Miasta w Brzegu wniosek inicjatora referendum reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Grabowskiego o przeprowadzenie referendum na wniosek mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o referendum lokalnym w dniu dzisiejszym potwierdziłem na piśmie otrzymanie wniosku i jednocześnie przekazałem przedmiotowy wniosek wraz z załączonymi kartami poparcia do Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Barbary Mrowiec. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że inicjator referendum miał możliwość zbierania podpisów w terminie 60 dni od powiadomienia Burmistrza o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Termin ten biegł od 19 lutego 2018 roku. Podpisy mieszkańców powinny być składane na kartach zawierających informacje o przedmiocie referendum oraz o tym, że udzielonego poparcia nie można wycofać. Karta powinna zawierać nazwiska, imiona członków grupy inicjatywnej oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika. Natomiast mieszkańcy popierający inicjatywę referendum podają na karcie swoje nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer PESEL i datę udzielenia poparcia, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. Referendum na wniosek mieszkańców wymaga poparcia przez co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Brzegu, to jest 2843 osoby. Istotnym jest także umieszczenie na kartach informacji, że wycofanie udzielonego poparcia jest bezskuteczne. Należy wspomnieć, że informacja o przedmiocie zamierzonego referendum powinna być podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w naszej gminie, przed przystąpieniem do zbierania głosów.

Czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada obowiązującym przepisom będzie badała doraźna komisja powołana przez Radę Miejską ze swego składu. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie referendum musi być podjęta w ciągu 30 dni licząc od 16 kwietnia 2018 roku.

Chciałbym wyrazić uznanie, ze inicjator zdecydował się na złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum z inicjatywy mieszkańców, pomimo iż wcześniej zapowiadał, że tego nie uczyni. Ja dopełniłem swoich obowiązków przewidzianych w ustawie o referendum lokalnym dla burmistrza. Teraz kompetencje w tej sprawie przejął organ stanowiący. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane dla wniosku referendalnego.

Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: