Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 grudnia, 2017 Tytuł artykułu

Prace remontowe brzeskiego ratusza

Treść artykułu

Trwają prace remontowe renesansowej budowli wzniesionej w latach 1569-1577 według projektu Bernarda Niurona i Jakuba Parra, wybudowanej w miejscu dawnego, spalonego w 1569 r., ratusza gotyckiego. Obecnie to jeden z najcenniejszych zabytków architektury renesansu w Polsce, będący siedzibą władz miejskich oraz kilku innych instytucji. Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Ratusza Miejskiego wykonana została w 2011 r. przez zespół projektowy w składzie: mgr inż. Barbara Wojciechowska oraz dr inż. Tomasz Nowak, sprawdzającym był dr inż. Lech Engel. Gmina Brzeg otrzymała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Brzeskiego, postanowienia o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytkowym ratuszu w Brzegu – oba dokumenty wydane przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” w zakresie remontu dachu budynku ratusza w Brzegu. Zakres prac obejmuje: remont dachu i więźby skrzydła zachodniego, dachu i więźby skrzydła południowego oraz północnego, remont dachu i więźby łącznika, remont obróbek blacharskich, demontaż i montaż zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej, wymianę drzwi strychowych na drzwi przeciwpożarowe, remont instalacji elektrycznej w zakresie całego strychu, a także renowację elementów zwieńczenia wieży. Podstawą projektu były ekspertyzy oraz opinie wykonane w latach 1957 oraz 1963 między innymi przez inż. Kazimierza Czaplińskiego z Politechniki Wrocławskiej, w których określono, że więźba dachowa budynku ratusza i wieży jest wykonana z drewna modrzewiowego. Wobec powyższego Gmina Brzeg jako Zamawiający zastosowała właśnie drewno modrzewiowe, chociażby ze względów konstrukcyjnych – modrzew jest drewnem trwalszym od sosnowego. Do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w 2016 r. stanęły dwa podmioty:
1. Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „AGAD” Sp. z o.o. z Torunia z ofertą na kwotę 1.894.795,61 zł brutto,
2. Przedsiębiorstwa Budowlano – Konserwatorskiego „CASTELLUM” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z ofertą na kwotę 2.815.559,19 zł brutto.
W wyniku postępowania przetargowego jako Wykonawcę wyłoniono Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „AGAD” Sp. z o. o. z Torunia, przy czym rozliczenie robót miało nastąpić kosztorysem powykonawczym – co oznacza, że ww. kwota mogła ulec zmianie. Gmina Brzeg jako Inwestor wielokrotnie wzywała Wykonawcę do wykonywania i kontunuowania robót zgodnie z umową. Do Wykonawcy skierowano pisma ponaglające. W odpowiedziach Wykonawca deklarował i oświadczał chęć kontynuowania prac oraz przedstawiał swoje problemy związane z pozyskaniem drewna do remontu. Odbywały się również wspólne spotkania i narady budowy, w czasie których podnoszono kwestię realizacji inwestycji oraz zagrożeń wynikających z faktu niekontynuowania robót przez Wykonawcę. Prace w dalszym ciągu nie były kontynuowane, termin zakończenia robót I etapu minął 15 października 2016 r. dlatego w związku z zaistniałymi faktami Gmina Brzeg w dniu 6 grudnia 2016 roku zerwała umowę z winy Wykonawcy na podstawie art. 635 kc. i poleciła zabezpieczyć obiekt na okres jesienno-zimowy. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o. o. z Torunia od maja do grudnia 2016 roku wykonało prace przygotowawcze, zamontowało pomosty robocze, zdemontowało część dachówek z połaci zachodnich, przeprowadziło czyszczenie i ociosywanie porażonych elementów więźby zachodniej, wykonało prace demontażowe hełmu wieży zegarowej oraz zabezpieczenie połaci zachodniej i wieży na okres jesienno-zimowy. Gmina Brzeg jako Inwestor rozliczyła się z Wykonawcą za wykonane roboty o wartości 99.866,61 zł. oraz naliczyła i pobrała kary umowne za nieterminowe zakończenie zadania w wys. 189.479,54 zł. Po otrzymaniu Opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Gmina Brzeg zleciła opracowanie suplementu do dokumentacji projektowej, w którym określono nowy, rozszerzony zakres robót remontowych i konserwatorskich, na który otrzymaliśmy nowe Pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W maju 2017 roku ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na remont dachu. Złożona została jedna oferta Przedsiębiorstwa Budowlano – Konserwatorskiego „CASTELLUM” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 3.271.120,90 zł brutto. Umowę z Wykonawcą podpisano 5 lipca br. z terminem zakończenia do 30 września 2018 r.

W chwili obecnej równolegle prowadzone są roboty związane z remontem wieży zegarowej oraz skrzydła zachodniego i południowego.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: