Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 listopada, 2017 Tytuł artykułu

Trwa remont podwórka między ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły

Treść artykułu

Do 15 grudnia br. potrwają prace remontowe podwórka znajdującego się między ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły. Wykonawcą robót jest firma Instal-Tech Paweł Rosiek z siedzibą w Tułowicach. Całkowity koszt inwestycji wynosi 313 650,00 zł brutto.

Roboty budowlane polegają na :

– remoncie istniejącej nawierzchni chodników i drogi manewrowej. Roboty obejmują wymianę zdegradowanej warstwy nawierzchniowej wraz z podbudową na nową warstwy w postaci  kostki betonowej, płyt ażurowych, asfaltu oraz tłucznia kamiennego, jak w przypadku skarpy. Prace zostały zrealizowane w 80 proc. – przygotowano podbudowę pod warstwę bitumiczną, zamontowano nowe krawężniki na całej długości drogi, wykonano utwardzenie płytami ażurowymi miejsc, na których będą parkowały samochody oraz wykonano dojścia z kostki brukowej do budynków od strony ul. Chopina,

– budowie przyłącza kanalizacji deszczowej. Jest to bardzo ważny element całego zadania, gdyż do tej pory woda z połaci dachów części posesji była odprowadzana bezpośrednio na teren działki. Zaprojektowano i wykonano nowe wpusty deszczowe wraz ze studzienkami oraz podłączono je do kanalizacji ogólnospławnej,

– wykonaniu schodów na skarpę utwardzoną tłuczniem kamiennym oraz przygotowaniu jej do obsiania trawą. W tym miejscu zostaną ustawione 4 ławki oraz kosze na śmieci.

Ponadto z uwagi na zły stan wycięto drzewa (uzyskano na to działanie wymagane pozwolenia) oraz usunięto stare krzewy. Nowe nasadzenia zostaną wykonane w 2018 r.

Ostatni etap prac, zależny od warunków pogodowych, zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na całej długości podwórka. Przewidziany termin położenia nakładki asfaltowej to  4-8 grudnia br. Następnie nawierzchnie ziemne zostaną wyrównane i obsiane trawą, pomalowane zostaną słupki rozgraniczające teren, część ziemi wywieziona, a teren posprzątany.

Nie zapomnij udostępnić: