Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 marca, 2017 Tytuł artykułu

Odwiedziny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Ósemce

Treść artykułu

 

W dniu 10.02.2017r. do naszej szkoły zaprosiliśmy przedstawicieli Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR) z Nysy. Fundacja od 30 lat na terenie Polski zajmuje się kompleksową aktywizacją osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W klasach integracyjnych do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni ruchowo, w szczególności poruszające się na wózku zostały przeprowadzone ciekawe zajęcia praktyczne.  Zajęcia pozwoliły lepiej zrozumieć na jakie trudności napotykają osoby poruszające się na wózkach, jak zaproponować pomoc, co zrobić kiedy wózek przewróci się oraz do czego służą „wąsy” w wózkach. Każdy pełnosprawny zainteresowany uczeń  mógł samodzielnie spróbować poruszania się na wózku,  siedząc na wózku pokonać tor przeszkód, wykonać szybkie skręty oraz utrzymać balans podczas unoszenia przednich kółek.  Kilkugodzinne piątkowe spotkania zarówno w klasach jak i indywidulane pozwoliły uczniom i nauczycielom lepiej poznać ograniczenia, na które w życiu codziennym napotykają osoby niepełnosprawne ruchowo.

Nasza szkoła bardzo aktywnie współpracuje z fundacją, umożliwiając jej w ciągu roku szkolnego cykliczne organizowanie zajęć rehabilitacyjno- sportowych dla wszystkich chętnych dzieci niepełnosprawnych z terenu Brzegu. Zajęcia odbywają się w soboty na sali gimnastycznej, w formie gier i zabaw ruchowych. W trakcie zabawy dzieci ćwiczą:  współzawodnictwo (z poszanowaniem zasad fair- play); współpracę w grupie; koordynację ruchową, szybkość, siłę, gibkość i wytrzymałość; utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; integracje z rówieśnikami. Udział w zajęciach pozwala m.in. na usprawnianie fizycznie, kompensowanie różnego rodzaju braków i uszkodzeń narządu ruchu, rozwijanie sprawności fizycznej, profilaktyka i korekta wad postawy; kształtowanie poprzez zabawę cech sprzyjających osiąganiu odpowiednich wyników w nauce: uwaga, pamięć, orientacja, spostrzegawczość, refleks itp. oraz naukę i doskonalenie techniki jazdy na wózku (pokonywanie barier architektonicznych); zwiększenie samodzielności oraz poczucia własnych możliwości; kształtowanie wartościowych postaw społecznych.

Ponadto przedstawiciele Fundacji Aktywnej Rehabilitacji podczas spotkań udzielają   informacji dotyczących organizowanych przez fundację turnusów rehabilitacyjnych, sposobów pozyskiwania środków na  zakup sprzętu specjalistycznego.

Na zakończenie piątkowego spotkania w szkole przedstawiciele FAR wysoko ocenili różnorodność dostosowań umożliwiających swobodę poruszania się na terenie szkoły osób niepełnosprawnych ruchowo. Tylko w ostatnich dwóch latach dzięki przyznanym przez władze miasta dodatkowym środkom finansowym w szkole powstał wewnętrzny podjazd w holu szkoły, zewnętrzne podjazdy od wejścia głównego szkoły i od sali gimnastycznej oraz  poręcze na korytarzach oraz toaletach. Pod koniec roku 2016 Szkolny Plac Zabaw został doposażony w dodatkowe ( dla dzieci wózkowanych) urządzenia zabawowe.  Na wakacjach został przeprowadzony remont parkietu na sali gimnastycznej oraz zakupione wykładziny zabezpieczające parkiet przed mechanicznym zniszczeniem. Łączna wartość wskazanych dostosowań opiewa na kwotę  ok. 120.000,00zł. W/w formy dostosowań w postaci m.in. zlikwidowanych barier architektonicznych to jedne z wielu z katalogu możliwości organizacyjnych i edukacyjnych skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszej szkole. Warto wspomnieć jeszcze o bezpłatnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkoły, corocznym zakupie specjalistycznego sprzętu meblowego, elektronicznego. Ponadto coroczny zakup pomocy dydaktycznych  ukierunkowany na pracę z uczniem o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, wyposażenie gabinetu biofeedback i integracji sensorycznej, zatrudnienie nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych, indywidulane zajęcia rewalidacyjne również przyczyniają się do podnoszenia standardu pracy i nauki oraz optymalnego ich rozwoju.

„Każde dziecko jest inne,
wobec czego każde jest wyjątkowe”                         

autor: Lucyna Bończak

 

 

Nie zapomnij udostępnić: